Kdo je daňový rezident a nerezident?

Kdo je daňový rezident v ČR

Daňovým rezidentem je ten, kdo má v Česku bydliště pro daňové účely („za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se zde zdržovat“). Nemusí přitom bydlet ve vlastním domě či bytě, může jít i o bydlení v pronájmu.
Archiv

Co to je nerezident

– subjekt, jehož podstatnou charakteristikou je, že se nezdražuje na území příslušného státu ani zde nemá sídlo či bydliště. Daňová povinnost tohoto subjektu v rámci daného státu je zpravidla omezená a vztahuje se pouze na příjmy ze zdrojů na území příslušného státu.

Kdy se stanu daňovým rezidentem

Daňová příslušnost

Rezidentem je ten, kdo má na území členského státu bydliště. Bydlištěm se rozumí místo, kde má osoba stálý byt, takže se nemusí vždy jednat o trvalý pobyt. Rozhodující jsou okolnosti, z nichž lze usuzovat na úmysl trvale se v bytě zdržovat.
Archiv

Co to je daňová rezidence

Daňový rezident je takový daňový poplatník, jehož příjmy, ze všech jeho zdrojů na území domácí země i ze zahraničí, podléhají zdanění v domovské zemi. Jedná se o fyzické i právnické osoby.

Jak se urcuje Danova rezidence

Daňová rezidence se určuje buď podle zákona o daních z příjmů, nebo podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Je však třeba předeslat, že v některých smlouvách bývá rezidentství označováno jako „daňový domicil“.

Jak prokázat rezidentství

Je-li fyzická osoba považována za rezidenta ČR z důvodu jejího bydliště na území ČR dle ustanovení § 2 odst. 2 ZDP, prokazuje se tato skutečnost zejména platným průkazem totožnosti.

Jak prokázání daňového rezidentství

Potvrzení o tom, že příslušná fyzická osoba je rezidentem České republiky, vydávají pouze české finanční úřady zejména na tiskopisu „Potvrzení o daňovém domicilu“ (tiskopis MF ČR č. 25 5232 MFin 5232). Za vydání citovaného potvrzení o daňovém domicilu se platí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Kdo má povinnost podat daňové přiznání

Podle zákona o daních z příjmů, § 38g, musíte přiznání podat, pokud vaše roční příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob za uplynulý rok (tj. 2022) přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Jak se vyhnout dvojího zdanění

Základním klíčem k tomu, jak se vyhnout dvojímu zdanění je podnikat v zemi, se kterou má Česká republika smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a tato smlouva je již účinná (skutečně se již aplikuje), protože pokud smlouva vůbec neexistuje, je nutno v každém případě zaplatit daň dvakrát.

Jak získat certifikát o daňové rezidenci

Potvrzení „ke konkrétnímu datu“ vystaví správce daně ke dni, ke kterému je podána žádost, nebo k datu, které je uvedeno v žádosti. Potvrzení „za zdaňovací období” je vydáno zpravidla za kalendářní rok či hospodářský rok, případně i za kratší časový úsek. Lze jej vystavit pouze za období, které již uplynulo.

Jaké příjmy jsou osvobozeny od daně

Od daní jsou každoročně osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona 568/1992 Sb a příjmy podle paragrafu 4 zákona. Jedná se například výdělky z příležitostné činnosti, výhry z loterií a sázek do milionu korun, příjmy z pojištění majetku, z nabytí vlastnického práva k pozemku (ze zřízení věcného břemene) a podobně.

Jaká částka se nemusí danit

Pokud je roční příjem OSVČ pod 15 tisíc korun, případně méně než 6 tisíc, má-li výdělky i ze zaměstnání, daně přiznávat nemusí. Od letošního roku tato hranice zvyšuje až na 50 tisíc korun (uplatníte ji až v přiznání za rok 2023), u příležitostného příjmu ale zůstává třicetitisícový limit.

Co je metoda vynětí s výhradou progrese

Metoda vynětí dělíme na vynětí úplné nebo na vynětí s výhradou progrese. Tato metoda umožňuje vynětí zahraničních příjmů, které byly již zdaněny v zahraničí. To znamená, že příjem ze zahraničí se vůbec do nezahrne do daňového základu.

Jak zdanit příjmy z Rakouska

Příjmy rakouských zaměstnanců jsou zdaňovány sazbou daně od 0% – 55%. Výše sazby daně závisí od hrubých příjmů. Do výšky 11 000 € základu daně je příjem od daně osvobozen. Pokud je tedy váš základ daně nižší než 11 000 €, nemáte povinnost podat daňové přiznání.

Jak prokazat danovou rezidenci

Jestliže je splněna podmínka, že se dotyčná osoba zdržuje na území nejméně 183 dní za kalendářní rok, pak má daňový domicil v daném státě. Pro právnické osoby pak platí, že pro určení daňového domicilu je zapotřebí posoudit, kde společnost sídlí, respektive ve které zemi působí vedení dané společnosti.

Co nepatří do příjmů

Do příjmů se naopak nepočítá rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky …

Co to je dvojí zdanění

K mezinárodnímu dvojímu zdanění dochází v případě, že je tentýž příjem zdaněn ve dvou státech, a to jak ve státě, kde má příjem svůj zdroj, tak i ve státě, kde má příjemce tohoto příjmů svůj daňový domicil. Jednoduše řečeno dochází ke zdanění ve státě zdroje a v zároveň ve státě příjemce.

Jak dlouho trvá vrácení dani z Rakouska

Proces vrácení daňového přeplatku trvá průměrně 5 až 7 měsíců od chvíle, kdy byly veškeré dokumenty a informace zaslány na rakouský daňový úřad.

Jak se daní dividendy

Dividendy vyplácené akciovými společnostmi, které jsou daňovými rezidenty ČR, podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Akcionář dostane vyplacené dividendy již zdaněné. Daň odvede za něj akciová společnost nebo broker. Akcionář příjem z dividend pocházejících z ČR do daňového přiznání neuvádí.

Kdy mám nárok na vrácení daně

Obecně platí, že správce daně začíná vyplácet peníze až od 3. dubna 2023. Pro vrácení přeplatku na dani je totiž stanovena třicetidenní lhůta, která se počítá od okamžiku, kdy uplyne deadline pro podání daňového přiznání.

Kdo vyplácí přeplatek na dani

Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dní.

Kdo má nárok na dividendu

Dividendy představují obnos peněz, který pravidelně vyplácí akciová dividendová společnost držitelům jejích akcií. Jedná se o formu odměny akcionářům za jejich dílčí vlastnictví ve společnosti. Dividendy jsou pasivním zdrojem příjmů. Velké a stabilní společnosti dividendu vyplácejí svým akcionářům kvartálně.

Kdo vyplaci vraceni dani

Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dní. Lhůta začíná plynout prvním dnem po řádném termínu podání daňového přiznání.

Jak vznikne nedoplatek na dani

Na každém jednotlivém účtu vznikne nedoplatek, pokud daňový subjekt nedal na daň tolik, kolik dáti měl; pokud naopak dal více, než dáti měl, bude výsledné saldo účtu kladné, takže půjde o přeplatek. Budou-li se obě strany osobního daňového účtu rovnat, znamená to, že daňový subjekt dal právě tolik, kolik dáti měl.

Jak zjistím že mám přeplatek na dani

Informaci o existenci přeplatku je možné zjistit přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky, popřípadě u svého místně příslušného správce daně. Pokud vám takový přeplatek vznikl, doporučujeme požádat o jeho převedení na jinou daň, nebo o jeho vrácení.