Kdo může být vyhoštěn?

Kdo může být vyhoštěn z ČR

Vyhoštění je trest podle českého trestního zákoníku, který může postihnout pouze cizince. Vztahuje se vždy na celé území České republiky a jeho účelem je zabránit pachateli v páchání další trestné činnosti na tomto území, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo jiný obecný zájem.

Kdo rozhoduje o vyhoštění

Policie vydává rozhodnutí o správním vyhoštění cizince a určuje dobu, po kterou mu není cizinci umožněn vstup na území ČR. Doba vyhoštění může být 10 let pokud by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu, nebo pokud hrozí závažné narušování veřejného pořádku.

Jak funguje vyhoštění

Správní vyhoštění tedy ve své podstatě znamená ukončení pobytu cizince na území České republiky na základě rozhodnutí cizinecké policie. Pokud je cizinci uděleno toto rozhodnutí, zároveň s ním se stanovuje lhůta, po kterou nesmí na našem území pobývat.
Archiv

Kdo má volný přístup na trh práce

Volný vstup na český trh práce mají i cizinci, kteří studium řádně dokončili a disponují českým diplomem. U těchto cizinců je ale třeba dávat pozor na to, na základě čeho v ČR pobývají. Jde o to, že studenti v ČR pobývají na základě víza či povolení k pobytu za účelem studia.

Jak funguje domácí vězení

Trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se ve svém obydlí, a to v době stanovené rozhodnutím soudu. Prakticky to vypadá tak, že soud určí odsouzenému, které dny v týdnu a v jaké denní době má povinnost být doma. Tím je zásadně omezena možnost volného pohybu odsouzeného.

Co je to přechodný pobyt

Co si představit pod pojmem přechodný pobyt pro cizince

Přechodný pobyt v ČR znamená, že na tomto území chcete zůstat déle než tři měsíce. Mohou o něj požádat občané EU či cizinci z jiných zemí, kteří jsou však rodinní příslušníci občana EU.

Kde se žádá o azyl

Takovou žádost lze podat pouze na území České republiky (nikoliv tedy například prostřednictvím ambasády), a to cizinecké policii na zákonem o azylu stanovených místech, konkrétně na hraničním přechodu, v přijímacím středisku, na odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie (za podmínky, že se cizinec …

Který úřad rozhoduje o žádostech o azyl

Cizinec má povinnost dostavit se do 24 hodin od prohlášení do přijímacího střediska, kde podá žádost o azyl. Správním orgánem rozhodujícím ve věci v první instanci je Ministerstvo vnitra ČR (odbor azylové a migrační politiky – OAMP). Ministerstvo vydá do devadesáti dnů ode dne zahájení řízení rozhodnutí ve věci.

Jak zaměstnat cizince

Pokud nenajdete jako zaměstnavatel vhodného kandidáta, pracovní pozici můžete nabídnout cizinci ze třetí země. Cizinci ze třetích zemí potřebují pracovní povolení, pokud se rozhodnou v ČR pracovat. A povolení k zaměstnání cizinců může mít formu: Povolení k zaměstnání od krajské pobočky Úřadu práce a povolení k pobytu.

Co to je modrá karta

Co je modrá karta

Modrá karta vydaná Českou republikou je povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

Jak se dostat z vazby

Obviněný sám (i když nejlépe prostřednictvím obhájce) může žádat o propuštění z vazby. O takové žádosti musí být bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů, rozhodnuto. Je-li žádost zamítnuta, může proti tomuto zamítavému rozhodnutí obviněný (nejlépe prostřednictvím obhájce) podat stížnost.

Za co můžu dostat podminku

Soud může podmíněně odsoudit tehdy, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba výkonu uloženého trestu.

Kde se žádá o přechodný pobyt

Žádost se podává na předepsaném formuláři „Žádost o potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie“. Formulář se vyplňuje ručně. Formulář je k dispozici na každém pracovišti OAMP MV ČR a ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra ČR. S žádostí je občan EU povinen doložit následující náležitosti (§ 87a odst.

Kam se hlásí přechodné bydliště

Pokud změníte adresu svého bydliště na území, musíte tuto změnu ohlásit Ministerstvu vnitra. TÝKÁ SE VÁS TO POKUD vám bylo vydání potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k přechodnému či trvalému pobytu a změníte adresu svého pobytu na území ČR.

Kdo má narok na azyl

Každý, kdo prchá ze své země před pronásledováním nebo vážnou újmou, má právo požádat o mezinárodní ochranu.

Co je to status uprchlíka

Uprchlík (také běženec) je člověk, který nedobrovolně opustil svoji rodnou zem nebo stát, kde žil. Uprchlíky lze rozlišovat na politické uprchlíky (utekli kvůli represivnímu režimu ve své zemi), válečné uprchlíky (utekli kvůli válečné situaci ve svojí zemi) nebo ekonomické uprchlíky (utekli za lepším živobytím).

Kdo má právo na azyl

Každý, kdo prchá ze své země před pronásledováním nebo vážnou újmou, má právo požádat o mezinárodní ochranu.

Kdo nepotřebuje pracovní povolení

KDO MÁ VOLNÝ VSTUP NA ČESKÝ TRH PRÁCE Občané zemí EU, EHP, Švýcarska a jejich rodinní příslušníci (včetně rodinných příslušníků občanů ČR), kteří pocházejí z tzv. třetích zemí (mimo EU), nejsou pro účely zaměstnávání v ČR považováni za cizince.

Co dělat když chci zaměstnat Ukrajince

Cizinci bez volného vstupu na trh práce v České republice

Aby povolení k zaměstnávání cizinců bylo vydáno, je nutné nahlásit volné pracovní místo na úřadu práce, podat žádost o povolení k zaměstnání cizince, a pracovní poměr musí být založen na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti.

Jak ziskat modrou

K žádosti o modrou kartu se přikládá již uzavřená pracovní smlouva. Kontaktujte zaměstnavatele a domluvte se na podmínkách uzavření pracovní smlouvy. Kontaktní údaje zaměstnavatele naleznete u volného místa. Strukturovaný životopis můžete vyplnit v rubrice Nabídka práce a životopis.

Co jedí ve vězení

„Věznice má pestrý jídelníček s denním příjmem ovoce a zeleniny, zastoupeny jsou i ryby, uzeniny a sladké pečivo. Pokud jsou jídla dávkována podle obvyklých norem, nelze jídelníčku nic vytknout.

Jak to chodí ve vězení

Jak to chodí v base aneb výkon trestu odnětí svobody

Rozdíl je u návštěv. Odsouzený má právo na návštěvu čtyř blízkých osob na tři hodiny během jednoho kalendářního měsíce. Dvakrát ročně může odsouzený přijmout balíček do 5 kg, zpravidla u příležitosti svých narozenin a vánočních svátků. Ve věznici se dá i pracovat.

Jak se vyhnout vězení

Seznam možností, jak oddálit nástup trestu:A) Využívat obstrukčního jednání v přípravném i soudním řízení.B) Požádat o odklad nástupu trestu po vynesení pravomocného odsuzujícího rozsudku.C) Požádat o přerušení výkonu trestu již v průběhu výkonu trestu.D) Vyhýbání se nástupu trestu / Útěk.

Jak dlouho trva přechodný pobyt

Přechodný pobyt se vydává za účelem pobytu na území České republiky po dobu delší než 3 měsíce. Podmínkou vydání přechodného pobytu je, že daný cizinec v minulosti nijak neohrozil bezpečnost státu, ani nijak nenarušil veřejný pořádek.

Jak dlouho platí přechodný pobyt

Když ministerstvo vnitra žádosti o registraci pobytu občana EU vyhoví, vydá cizinci neprodleně příslušný pobytový průkaz, resp. potvrzení o přechodném pobytu občana EU. Potvrzení o přechodném pobytu je průkaz potvrzující přechodný pobyt občana EU; vydává se s platností na 10 let.