Kdo to byl Helena?

Co se stalo s paridem a Helenou

Tou byla Helena, manželka spartského krále Meneláa, pro kterou Paris opustil Oinóné a Helenu unesl, což vyvolalo trójskou válku. Paris v trójské válce zabil hrdinu Achillea zásahem do paty šípem, který vedl bůh Apollón. Sám pak byl zabit šípem Filoktéta.

Jak dopadl Paris a Helena

Rána byla nezhojitelná a Paris v hrozných bolestech uprchl z Tróje na Ídu, kde opuštěný zemřel. Helena k jeho pohřební hranici ani nepřišla, trávila čas s Paridovým bratrem Déifobem, jehož manželkou se stala na několik málo dní, protože při bojích o město ho přímo v ložnici zabil Helenin první manžel Meneláos.

Kdo bojoval v trojské válce

Trójská válka je legendární, deset let trvající dobývání maloasijského města Tróje řeckými bojovníky vedenými mykénským králem Agamemnónem. Řekové se do války vypravili poté, co syn trójského krále Paris unesl Helenu, manželku spartského krále Meneláa.

Kdo pomahal paridovi s unosem Heleny

Zanedlouho Afrodita splnila svůj slib. Vypravila se s Paridem do Sparty a pomohla mu unést Helenu. S ní si však Paris odvezl i plnou pokladnici.

Kdo zabil Achillea

Achilles je syn bohyně Thetis a krále Pélea a vychován byl kentaurem Cheirónem. Zabil nejudatnějšího obhájce Tróji Hektóra, a tím pomstil smrt svého věrného druha Patrokla. Sám však zemřel brzy poté zásahem Paridova šípu do své paty, která byla jeho jediným zranitelným místem.

Kde vládl král Meneláos

Meneláos (starořecky Μενέλαος, latinsky Menelaus) je v řecké mytologii syn Átrea a Áeropé, král Sparty a manžel nejkrásnější ženy Heleny.

Kdo zabil Achillese

Achilles je syn bohyně Thetis a krále Pélea a vychován byl kentaurem Cheirónem. Zabil nejudatnějšího obhájce Tróji Hektóra, a tím pomstil smrt svého věrného druha Patrokla. Sám však zemřel brzy poté zásahem Paridova šípu do své paty, která byla jeho jediným zranitelným místem.

Kdo byl v trojském koni

Trójský kůň je v řecké mytologii předposlední akt deset let trvající trójské války. Byl to dar, který v sobě ukrýval skupinu vojáků. Skupinka obléhajících Řeků (kteří se u Homéra nazývají Achájové, Danaové) pod vedením Odysseovým se ukryla do velkého dřevěného koně a zbytek odplul do úkrytu.

Kdo založil Troju

Za hlavního objevitele bájného města Trója je považován německý obchodník a amatérský archeolog Heinrich Schliemann, který Tróji zasvětil celý svůj život.

Kde se nachází Troja

Trója (řecky Τροία Troja, Τροίη Trojé, latinsky Trōia nebo Īlium, chetitsky Truwisa, turecky Truva nebo Troia) bylo jednak skutečné, jednak bájné město na území dnešního Turecka v západní Malé Asii. Přesné umístění Tróji je na západním pobřeží v kraji zvaném Troas na pahorku Hisarlik.

Jak se jmenoval trojský král

Priamos (řecky Πρίαμος, latinsky Priamus) je v řecké mytologii syn trojského krále Láomedonta, vnuk zakladatele Tróje Ílona. Byl posledním trojským králem.

Co to znamená když se řekne jablko sváru

Jablko sváru je ustálené slovní spojení, které vešlo do slovníku jako rčení. Užívá se pro vyjádření něčeho, co zapříčinilo neshodu, složité jednání nebo spor či nepřátelství mezi jednajícími. Slovní spojení má původ v legendě pocházející z řecké mytologie.

Kde zemřel Achilles

Mořská bohyně Thetis totiž narozeného Achilla ponořila do řeky Styx, aby se stal nezranitelným. Nad vodou zůstala jen jeho pata, sevřená v matčině dlani, a zůstala jediným zranitelným místem na těle dítěte. A tam později usměrnil bůh Apollón šíp z protivníkova luku – trojského Parida a hrdina Achilles zemřel.

Kdo zabil Agamemnóna

Po návratu do Mykén byl zavražděn svou manželkou Klytaimnéstrou a jejím milencem Aigisthem. Pomstu na obou později vykonal syn Orestés.

Co znamená když se řekne Achillova pata

Achillova pata je ustálené slovní spojení, které vešlo do slovníku jako rčení, přirovnání. Označuje „jediné zranitelné místo“ nebo všeobecně „zranitelné místo“. Tento pojem se vztahuje k Achillovi.

Jak škodí trojský kůň

Specifická varianta viru, trojský kůň (trojan) je škodlivý počítačový program, který útočníkům „otevře dveře“ k získání údajů, které byste jim dobrovolně nikdy nedali. Podobnou funkci má i jeho vylepšená verze – keylogger, virus, který sleduje a zaznamenává, co píšete na klávesnici, a odesílá to útočníkům.

Koho zabil Achilles

Achilles je syn bohyně Thetis a krále Pélea a vychován byl kentaurem Cheirónem. Zabil nejudatnějšího obhájce Tróji Hektóra, a tím pomstil smrt svého věrného druha Patrokla. Sám však zemřel brzy poté zásahem Paridova šípu do své paty, která byla jeho jediným zranitelným místem.

Kdo je to h Schliemann

Heinrich Schliemann, celým jménem Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann (6. ledna 1822, Neubukow – 26. prosince 1890, Neapol), byl německý podnikatel, obchodník a archeolog. Pátral na severozápadě Malé Asie a podle popisů krajiny v Homérově eposu Ilias (Iliada) nalezl legendární město Trója a později i Mykény.

Kdo našel Troju

Za hlavního objevitele bájného města Trója je považován německý obchodník a amatérský archeolog Heinrich Schliemann, který Tróji zasvětil celý svůj život.

Kdo založil Tróju

Za hlavního objevitele bájného města Trója je považován německý obchodník a amatérský archeolog Heinrich Schliemann, který Tróji zasvětil celý svůj život.

Co znamená Pariduv soud

Soud, kdy se Paris rozhodoval, která ze tří řeckých bohyň dostane zlaté jablko. Bylo určeno pro nejkrásnější.

Kde byla nalezena posmrtná maska krále Agamemnóna

A zámožní Mykéňané si velmi vážili zlata, které dováželi z Egypta. Největší nález však na Schliemanna čekal v hrobce číslo pět – nádherná zlatá maska. Označil ji za posmrtnou masku krále Agamemnóna. Podle Homéra byl Agamemnón králem Achaie (současných Mykén) a vůdcem řeckých vojsk při tažení na Tróju.

Jak zemřel Achilles

Achilles je syn bohyně Thetis a krále Pélea a vychován byl kentaurem Cheirónem. Zabil nejudatnějšího obhájce Tróji Hektóra, a tím pomstil smrt svého věrného druha Patrokla. Sám však zemřel brzy poté zásahem Paridova šípu do své paty, která byla jeho jediným zranitelným místem.

Jak se pozná přetržená achilovka

Postižený cítí jakoby bolestivý úder do lýtka, často též s typickým prasknutím. Postižený může chodit jen s velkými obtížemi nebo vůbec. V místě přetržení se vytvoří hematom. Někdy jsou příznaky málo intenzivní a postižený může zaměnit přetržení za podvrtnutí kotníku.

Co dělá vir Trojsky kůň

Stejné poslání má i trojský kůň v počítačovém světě, protože jeho účelem je často získat moc nad systémem, kam byl v legitimním programu propašován. Jeho cílem je zpravidla: možnost ovládat počítač uživatele útočníkem, manipulace a mazání dat, získávání hesel, ovládání běžících systémů (vzdálené ovládání systému) apod.