Kdo to byl Podsedník?

Kdo to byl Půlláník

„Velikost gruntu byla rozdělena jejich výměrou jednoho lánu – asi 18 hektarů – s názvem sedlák – láník či celoláník. Poloviční byl chalupník – půlláník a čtvrtinový sedlák byl domkář – čtvrtláník.

Co je to Chalupník

chalupník – dříve běžně používaný název pro drobného zemědělce vlastnícího usedlost s menší výměrou polí (méně používaným termínem byl podsedník či podsedek, ve starších pramenech, zvl. ve Slezsku, též zahradník).
Archiv

Kdo to je Familiant

Familiant (z latinského familia, popř. německého Familie, tj. rodina) je poněkud zastaralé označení hlavy rodiny, popřípadě takového člena rodiny, na kterého jsou vztažena práva, jimiž rodina disponuje (často dědičně).

Co dělá sedlák

Sedlák je už po staletí český pojem pro člověka, vlastnícího malou až střední zemědělskou usedlost, která patří většinou po mnoho generací jeho rodině. Majitelům velkých usedlostí s velkou produkcí se v češtině tradičně říká velkostatkář.

Kdo byl Čtvrtláník

Chalupník je někdy označován jako čtvrtláník (tedy majitel čtvrtiny lánu). Souvislost podle rozměru polností naznačoval jinak uměle vytvořený poměr berních jednotek pro potřeby berní ruly, kde se osedlý (tj. sedlák, základní berní jednotka) rovnal čtyřem chalupníkům a osmi zahradníkům (tj. baráčníkům).

Co je to selka

názvy pro selku, tj. ženu sedláka, příslušnici selského stavu. Protože v celých Čechách se užívá pouze výrazu selka, prováděl se výzkum jen na Moravě a ve Slezsku.

Co to je rolník

Zemědělec nebo rolník je pracovník v zemědělství. Jeho úkolem je vyrábět zemědělské produkty. Zemědělec je obecné označení pro povolání.

Co je to Sedlák

Sedlák (latinsky rusticus, německy Bauer) je dnes příliš neužívané označení pro většího zemědělce vlastnícího statek (obytný dům s hospodářským zázemím).

Co dělá Sedlák

Sedlák je už po staletí český pojem pro člověka, vlastnícího malou až střední zemědělskou usedlost, která patří většinou po mnoho generací jeho rodině. Majitelům velkých usedlostí s velkou produkcí se v češtině tradičně říká velkostatkář.

Co se uci na zemědělce

zpracování rostlinných a živočišných produktů, zahradnické činnosti, šlechtění a semenářství, inseminaci zvířat, jezdectví. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Co převládá v rostlinné výrobě USA

Řada rozvojových zemí k zelené revoluci prozatím nedospěla => málo efektivní rostlinná výroba. K nejdůležitějším plodinám světové produkce patří: Pšenice – pěstovaná nejvíce v Číně, EU, USA, Rusku. Rýže – Čína, Indie, Indonésie, Vietnam.

Co se učí na zemědělské škole

Žáci se naučí vykonávat jednoduché práce při pěstování rostlin (zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizňové práce) a chovu zvířat (ošetřování, krmení) a zpracování rostlinných a živočišných produktů, provádět obsluhu, základní údržbu a běžné opravy jednoduchých mechanizačních prostředků, vykonávat …

Co je to agropodnikání

Agropodnikání je obor, kde se studenti naučí stanovovat a následně realizovat vhodné technologické postupy při pěstování rostlin a chovu zvířat, uplatňovat kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům (zabezpečit ochranu zvířat proti týrání), provádět základní laboratorní rozbory půdy, vody, hnojiv, krmiv a …

Co se v ČR nejvíce pěstuje

Nejrozšířenější skupinou pěstovaných plodin zůstaly obiloviny, které v současnosti zaujímají zhruba 1,6 mil. ha, z čehož 1,3 mil. ha činí každoroční výměra pšenice a ječmene. Od začlenění ČR do EU v roce 2004 je zabezpečována regulace trhu s obilovinami prostřednictvím společné organizace trhu (SOT).

Kde žili první zemědělci

První zemědělci (neolit) se ve střední Evropě objevili zhruba v 7. tis. před Kristem, a to směrem od jihovýchodu (jihovýchodní Slovensko, Morava a nakonec Čechy).

Co můžu delat po zemedelce

Uplatnění absolventů v oboru

Uplatní se zejména v typových pozicích zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář. Mohou vykonávat především funkce středních technicko-hospodářských, administrativních a správních pracovníků, a to jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě.

Co se kde pestuje v ČR

Na více jak 50% osevních ploch se pěstují obiloviny (z nich převládá pšenice, dále ječmen, žito, oves a kukuřice). Následují okopaniny (brambory) a pícniny. Postupně narůstá produkce technických plodin – slunečnice, sója, řepka (často však na úkor jiných, pro místní region i půdní pokryv důležitějších plodin).

Co se u nás nejvice pestuje

K základním produktům patří obilniny, které se pěstují na 55% rozlohy orné půdy.na celkové produkci se zhruba 1/2 podílí pšenice, pěstuje se po celé ČR, ale nejvyšší kvality a výnosů dosahuje v oblastech s nejpříznivějšími podmínkami-Polabí, Moravské úvaly.

Jaké jsou typy zemědělství

Typy zemědělství samozásobitelské zemědělství trojpolní hospodaření závlahové zemědělství intenzivní zemědělství plantážnictví → zemědělské plochy určené pro pěstování zemědělských plodin pro vývoz (zpravidla patří zahraničním společnostem)

Proč vzniklo zemědělství

Zemědělství hrálo klíčovou roli při vzniku usedlé lidské civilizace, přičemž kultivace domestikovaných druhů rostlin a zvířat vytvořila potravinové přebytky, které lidem umožnily žít v městských sídlech. Dějiny zemědělství počínají před tisíci lety. Nejméně před 105 000 lety počali lidé sbírat zrna divokých rostlin.

Co se pestuje v Česku

Na více jak 50% osevních ploch se pěstují obiloviny (z nich převládá pšenice, dále ječmen, žito, oves a kukuřice). Následují okopaniny (brambory) a pícniny. Postupně narůstá produkce technických plodin – slunečnice, sója, řepka (často však na úkor jiných, pro místní region i půdní pokryv důležitějších plodin).

Co se pěstuje v ČR na polích

Co roste na poliLaskavec.Bér vlašskýBob obecnýLilek brambor.Cukrová řepa.Čirok zrnovýHrách setýJečmen setý

Co je to komerční zemědělství

Intenzivní forma komerčního zemědělství je plantážní zemědělství (= pěstování jedné plodiny na velkých pozemcích). Intenzivní zemědělství bylo zavedeno v tropech, kde se pěstují banány, káva, čaj. Skupiny farmářů mohou být sdruženy v družstevních farmách nebo marketingových družstvech.