Kdy je sloveso zvratné?

Jaké jsou Zvratná slovesa

Zvratná slovesa můžeme rozdělit na: vlastní – děj slovesa se prostřednictvím zvratného zájmena obrací zpět na původce děje: mýt nádobí – mýt se; vidět zrcadlo – vidět se v zrcadle; oblékat panenku – oblékat se; reciproční – děj slovesa prostřednictvím morfému postihuje dva subjekty zároveň: milovat se, protínat se.

Kdy použít Zvratná zájmena

Zvratná zájmena se nejčastěji objevují jako předmět slovesa nebo za předložkou, a vyjadřují, že se jedná o tutéž osobu, která je v podmětu věty, tedy např. on vidí sebe, on mluví o sobě, on má rád jen sám sebe. Porovnejte: He saw him in the mirror.
Archiv

Jak poznám zvratné zájmeno

V češtině je mnoho zvratných sloves a je velmi jednoduché je rozpoznat, poznáme je tak, že jsou spolu se zvratnými zájmeny – se, si. Na co si musíme dát pozor je to, že ne vždy je sloveso, které je zvratné v češtině zvratné i ve španělštině a naopak.
Archiv

Kdy se používá se a kdy si

Co je “sis” a “ses” Slova “sis” a “ses” se používají u druhé osoby jednotného čísla, to je u “ty”, v minulém čase a v podmiňovacím způsobu. Správně tedy není “jsi se”, ale “ses”, a místo “jsi si” používáme “sis” (ale v mluvené češtině můžete slyšet i tyto “nesprávné” formy).
Archiv

Jaká jsou Zvratná zájmena

Vztažná zájmena jsou ta, jimiž se vyjadřuje vztah vedlejší věty k některému členu řídící věty, obvykle k podstatnému jménu. Je to zájmeno jenž a zájmena kdo, co, který, jaký, čí.

Jak poznat sloveso

Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.slovesa jsou slova, která vyjadřují děj.ptáme se na ně CO DĚLÁpříklady: plavala, zpívali, sedím, spí, běháme, uvaříte, zavolejte, zpívala si, hráli jsme, bude pracovat, spletl se, …

Jaký je rozdíl mezi Tázacími a Vztažnými zájmeny

Zatímco tázací zájmena uvozují otázky a ptáme se jimi na osobu, věc či vlastnost, zájmena vztažná naopak vyjadřují vztah vedlejší věty k nějakému členu věty řídící (většinou k podstatnému jménu).

Jaké jsou Zvratná zájmena

Vztažná zájmena jsou ta, jimiž se vyjadřuje vztah vedlejší věty k některému členu řídící věty, obvykle k podstatnému jménu. Je to zájmeno jenž a zájmena kdo, co, který, jaký, čí.

Kdy použít můj a svůj

Obecná zásada při volbě správného zájmena můj/svůj zní: Jestliže se dané zájmeno týká podmětu věty, který je současně také vlastníkem, musíme můj nahradit zvratným přivlastňovacím zájmenem svůj. To stejné platí, jedná-li se o zájmena jeho a náš. Já vítám (kdo, co – podmět nevyjádřený) a já jsem vlastníkem domu.

Kde jsi nebo kde si

Jana Skřivánková: Ve Vaší větě je správně JSI, jedná se o tvar slovesa být pro 2. osobu čísla jednotného v přítomném čase. Naopak SI je tvar zvratného zájmena se a používáme ho spolu se tvarem sobě ve 3.

Kde se píše si a jsi

Pokud podmět je TY, zkuste ho změnit na jinou osobu a podívejte se, jestli SI/JSI zmizí. Pokud zůstalo, bude to zase SI. Když zmizelo a nahradilo ho BÝT v jiné osobě, jedná se o JSI. Čekal jsi dlouho

Jak poznat zájmeno ve větě

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž.

Jaké zájmeno je to

Druhy zájmen

osobní (on, já, ty) přivlastňovací (náš, jejich, vaše) ukazovací (ten, ta, to)

Jaké jsou slovesa

Slovesa jsou ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost, stav, děj nebo změnu stavu. Sloveso je ve většině případů ve větě přísudkem. Slovesa lze časovat. Příklady sloves: běžet, myslet, dělat, skákat, koupit, vyhodit, rozhodnout.

Jak se ptáme na sloveso

5. Slovesa vyjadřují činnosti (pracuje), stavy (byl) a děje (mrzne). Ptáme se na ně CO KDO DĚLÁ

Jaký druh zájmena je toho

Zájmena ukazovací slouží k označení něčeho nebo ukázání na něco (např. TOHLE auto, TA židle). Příklady: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Jaký druh zájmena je nám

Přehled druhů zájmen

Druhy zájmen Příklady
osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací kdo, co, jaký, který, čí

Kdy je je zájmeno

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž.

Kdy psát svůj

Zvratné přivlastňovací zájmeno svůj užijeme tehdy, jestliže přivlastňovaná věc, event. osoba patří osobě/věci, která je ve větě původcem děje (typicky podmětem): Pavel vychovává své děti dobře. Starý hrad skrývá svá tajemství. Jdem (= my) za svou pravdou dál.

Kdy se píše jí a kdy jí

Tvar ji používáme ve 4. pádu jednotného čísla. Tvar jí naopak ve všech ostatních pádech, nejčastěji ve 3. pádu.

Kdy se píše sem a jsem

Pokud je podmět v 1. osoba čísla jednotného píšeme ve větě slovo jsem, pokud je v jiné osobě píšeme sem. Rozhoduje tedy, zda činnost ve větě vykonávám já, nebo někdo jiný. Vždy se řiďte tím, co chcete větou říci, případně co chce věta ve cvičení / testu sdělit.

Kdy se píše sis

Rovněž v podmiňovacím způsobu užíváme stažené ses, sis: ty by ses nekoupal, aby sis nečetl, kdyby ses podíval (nikoli by jsi se, kdyby jsi se, aby jsi se).

Jak ses nebo jak si se

Rovněž v podmiňovacím způsobu užíváme stažené ses, sis: ty by ses nekoupal, aby sis nečetl, kdyby ses podíval (nikoli by jsi se, kdyby jsi se, aby jsi se). Jazykové dotazy zodpovídá i Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm; e-mail: [email protected]).

Jak nahradit slovo má

Držet, nosit. Pokud něco máme v ruce, na zádech, v tašce, košíčku nebo třeba kabelce, můžeme sloveso mít nejčastěji nahradit synonymy držet nebo nést. Například: Má v ruce zbraň.

Jaký druh je zájmeno nám

Přehled druhů zájmen

Druhy zájmen Příklady
osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací kdo, co, jaký, který, čí