Kdy nelze konat zkrácené přípravné řízení?

Kdy se koná zkrácené přípravné řízení

Zkrácené přípravné řízení je možné zásadně konat jen tehdy, byl-li pachatel trestného činu zjištěn vzápětí po spáchání trestného činu a pokud zkrácené přípravné řízení lze ukončit podáním návrhu na potrestání (popřípadě některým z dalších zákonem předpokládaných způsobů podle § 159a nebo § 179c odst.
Archiv

Kdy končí přípravné řízení

Po ukončení vyšetřování policií je spis předán státnímu zástupci. Pokud státní zástupce neshledá žádné formální či obsahové nedostatky, podává obžalobu vůči konkrétnímu obviněnému k soudu prvního stupně. Tím fakticky přípravné řízení končí a trestní řízení se posouvá do fáze řízení před soudem.

Co je zkrácené přípravné řízení

Co je zkrácené přípravné řízení Zkrácené přípravné řízení představuje zvláštní formu přípravného řízení, při kterém je obviněný co nejdříve postaven před soud (nedochází k zahájení trestního stíhání obviněného).
Archiv

Jak dlouho trvá přípravné řízení

Policie není vázána omezujícími podmínkami pro výslech svědků a provádí důkazy v rozsahu, který je nezbytný pro podání obžaloby nebo pro jiné rozhodnutí státního zástupce. Rozšířené přípravné řízení trvá nejdéle 12 měsíců, pokud nebyla z pokynu státního zástupce na žádost policejního orgánu lhůta prodloužena.

Kdy začíná vyšetřování

Vyšetřování začíná usnesením o zahájení trestního stíhání[4] (v některých případech je rovněž nutný souhlas poškozeného s trestním stíháním[5]). Policejní orgán následně vyhledává důkazy k objasnění trestného činu tím, že např. vyslýchá svědky, ohledává věci či obstarává znalecké posudky.

Kdy je zahájeno trestní stíhání

Trestním stíháním přechází trestní řízení z fáze prověřování okolností, zda trestný čin spáchán vůbec byl, do fáze vyšetřování spáchaného trestného činu, a je proto zahajováno navíc až poté, co je dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba. V opačném případě dochází k odložení věci.

Kdy Policie odloží případ

141/1961 Sb., o soudním řízení trestním (trestní řád, dále jen „TŘ“) plyne, že nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak.

Kdy končí vyšetřování

Vyšetřování je fáze přípravného trestního řízení, která začíná zahájením trestního stíhání a ukončena je podáním obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, případně postoupením věci jinému orgánu či zastavením trestního stíhání.

Kdy policie odloží případ

141/1961 Sb., o soudním řízení trestním (trestní řád, dále jen „TŘ“) plyne, že nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak.

Jak dlouho může trvat vyšetřování

Zákon vyšetřující orgán zavazuje vyšetřování ukončit do dvou, resp. tří měsíců, jde-li o řízení před okresním soudem, nebo do půl roku, jde-li o řízení před soudem krajským.

Co se děje po podání trestního oznámení

Jestliže trestní oznámení podáno bylo, budete zřejmě kontaktováni orgány činnými v trestním řízení, které mají za povinnost prověřit okolnosti důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin. K samotnému dokazování dochází až v řízení před soudem, o kterém, jestliže nastane, budete vyrozuměn.

Jaké fáze má trestní řízení

Z hlediska časového průběhu lze české trestní řízení členit na dvě základní stadia: Přípravné řízení, které zahrnuje prověřování okolností důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin, a vyšetřování, které představuje již vedení trestního stíhání proti konkrétní osobě (obviněnému).

Čím končí trestní řízení

Posledním stadiem trestního řízení je řízení vykonávací. Jeho účelem je uskutečnit obsah rozhodnutí, vydaného orgány činnými v trestním řízení (např. výkon rozsudku, jímž byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody). Právní mocí odsuzujícího rozsudku se řízení dostává do posledního stadia – vykonávacího řízení.

Jak dlouho může trvat soudní řízení

U okresních soudů dlouhodobě klesá délka civilních řízení. Loni činila v průměru 276 dní, což je o 22 dní méně než předloni. Trestní řízení se v loňském roce naopak o den prodloužilo, a trvalo tak průměrně 202 dní. Rovněž u krajských soudů se délka civilních řízení zkrátila a délka trestních řízení vzrostla.

Jak urychlit soudní řízení

Pro urychlení svého řízení můžete podat: „stížnost na průtahy v řízení“ (podává se k předsedovi soudu buď písemně nebo ústně – více o tomto nástroji naleznete např. zde) „návrh na určení lhůty k procesnímu úkonu“ (více v § 174a z.

Kdy přijde rozhodnutí soudu

V praxi má soudce na vyhotovení rozsudku soudce 30 dní ode dne konání soudu, ale když to nestihne, může požádat o prodloužení lhůty vždy o dalších 30 dní. Poté se čeká na převzetí usnesení nebo rozsudku všemi účastníky, a to i když se vzdali odvolání na místě při soudním líčení.

Jak dlouho může trvat soudní proces

„U civilních řízení došlo za posledních pět let nejprve k nárůstu průměrné délky soudního řízení až na 400 dnů, za poslední tři roky pak průměrná délka civilních řízení opět klesla v roce 2015 na 364 dnů a v roce 2016 na 325 dnů,“ analyzuje dále data Záhumenský.

Kdy nabije právní moc

Právní moc nastává zpravidla uplynutím patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkovi. U některých rozsudků a především u části usnesení nastává právní moc rozhodnutí hned po skončení jednání, vydání rozhodnutí nebo jeho doručení účastníkům, a to bez ohledu na patnáctidenní lhůtu.

Jak dlouho trva vyneseni rozsudku

Stejnopis rozsudku nebo rozhodnutí se zasílá nejpozději do tří dnů po vynesení rozsudku či rozhodnutí nebo v případě vydání zkráceného rozsudku do tří dnů od vyhotovení úplného rozsudku. Právní předpisy stanoví také další lhůty. Někdy je třeba, aby soud nebo soudní úředníci provedli určité úkony okamžitě.

Co následuje po žalobě

Tvrzení žalobce se tak pokládají za nesporná a soud žalobci vyhoví; rozsudek pro uznání – soud vydá rozsudek pro uznání v případě, že žalovaný v průběhu řízení uzná uplatňovaný nárok.

Kdy prijde dopis od soudu

Záleží, jak soud doručuje. Zpravidla chodí „zelený pruh“, ten se po deseti dnech od oznámení a uložení na poště vhazuje do schránky a eten den je brán jako den doručení. I pokud by se vracel zpátk, tak fikce doručení se bere desátý den od uložení na poště.

Kdy přijde rozsudek od soudu

Rozsudek se zpravidla vyhlašuje hned po skončení jednání, které rozsudku předcházelo; není-li to pro složitost věci možné, soud k vyhlášení rozsudku odročí jednání max. na 10 pracovních dnů.

Jak zjistit kdy bude soud

Aplikace infoSoud je přístupná z portálu české justice www.justice.cz. Po zadání příslušného jednacího čísla získá účastník soudního řízení přehlednou informaci o stavu projednávání svého případu. K dispozici jsou pouze takové informace, které účastníkům umožní sledovat postup ve vyřizování věci.

Jak dlouho trvá žaloba

Vymáhání dluhu u soudu na základě uznání dluhu nebo jasné smlouvy o půjčce trvá cca půl roku – 1 rok, pokud nebude podáno odvolání, pokud ano + 1 rok. Postup soudu: Soud vydá platební rozkaz, který doručuje žalovanému do vlastních rukou.

Kdy nabije pravni moc

Právní moc nastává zpravidla uplynutím patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkovi. U některých rozsudků a především u části usnesení nastává právní moc rozhodnutí hned po skončení jednání, vydání rozhodnutí nebo jeho doručení účastníkům, a to bez ohledu na patnáctidenní lhůtu.