Kdy rozhoduje samosoudce v civilním řízení?

Kdy rozhoduje samosoudce v trestním řízení

Trestní řízení

V trestním řízení rozhoduje především soudní senát. Samosoudce jen tehdy, jde-li o trestné činy, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let.

Jak dlouho trvá samosoudce

Listina základních práv a svobod chrání právo na osobní svobodu každého člověka, bez ohledu na to, zda je potenciálně vinný nebo nevinný. Toto dočasné omezení na svobodě ze strany policie může trvat max. 72 hodin, poté musí být obviněný buď vzat do vazby na základě rozhodnutí soudce, anebo propuštěn.

Kdy v trestním řízení rozhoduje Senát

U okresních soudů rozhoduje senát zjednodušeně řečeno v řízeních o trestných činech, za něž lze obviněnému uložit trest převyšující 5 let, v ostatních případech rozhoduje samosoudce.

Kdy rozhoduje okresní soud v senátu

Senát rozhoduje ve věcech pracovních a v dalších věcech, o nichž to stanoví zákon. Vzhledem k tomu, že žádný zákon takové další věci neurčuje, platí, že okresní soud rozhoduje v senátech jen ve věcech pracovních.

Jak dlouho může trvat trestní řízení

Trestní řízení trvá v rozmezí několika měsíců až v řádech let. Vše záleží na tom, jak závažná a rozsáhlá je trestní kauza, kolik svědků bude nutno vyslechnout v přípravném řízení a v řízení před jednotlivými soudy, kolik důkazních materiálů bude nutno zajistit a kolik expertních a odborných posudků vyhotovit.

Co se děje po podání trestního oznámení

Jestliže trestní oznámení podáno bylo, budete zřejmě kontaktováni orgány činnými v trestním řízení, které mají za povinnost prověřit okolnosti důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin. K samotnému dokazování dochází až v řízení před soudem, o kterém, jestliže nastane, budete vyrozuměn.

Jak dlouho trvá vyšetřování trestného činu

Trestní řízení trvá v rozmezí několika měsíců až v řádech let. Vše záleží na tom, jak závažná a rozsáhlá je trestní kauza, kolik svědků bude nutno vyslechnout v přípravném řízení a v řízení před jednotlivými soudy, kolik důkazních materiálů bude nutno zajistit a kolik expertních a odborných posudků vyhotovit.

Jak dlouho může trvat vyšetřování

Zákon vyšetřující orgán zavazuje vyšetřování ukončit do dvou, resp. tří měsíců, jde-li o řízení před okresním soudem, nebo do půl roku, jde-li o řízení před soudem krajským.

Kdo rozhoduje v trestním řízení

V hlavním líčení rozhoduje soud – senát či samosoudce. Soud je při svém rozhodování nezávislý a je vázán pouze právním řádem. Státní zástupce, který podává obžalobu k soudu, má v hlavním líčení i v celém řízení před soudem postavení procesní strany.

Jak rozhoduje soudce

Soudce rozhoduje právní spory. Při svém rozhodování je vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

Kdy zaniká funkce soudce

Zánik funkce soudce

Funkce soudce zaniká, mimo případy smrti a dobrovolného vzdání se funkce, zejména koncem roku, v němž soudce dovrší 70 let.

Kdy se zastaví trestní stíhání

Trestní stíhání lze podmíněně zastavit při splnění následujících podmínek: je vedeno trestní řízení pro přečin, tedy úmyslný trestný čin se sazbou trestu do pěti let nebo všechny nedbalostní trestné činy. obviněný se k činu doznal a vyslovil souhlas s podmíněným zastavením trestního stíhání

Kdy končí vyšetřování

Vyšetřování je fáze přípravného trestního řízení, která začíná zahájením trestního stíhání a ukončena je podáním obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, případně postoupením věci jinému orgánu či zastavením trestního stíhání.

Kdo rozhoduje o zahájení trestního stíhání

Prověřování je zahájeno sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení policejním orgánem. V případě nutnosti jsou ještě před sepsáním tohoto záznamu provedeny neodkladné a neopakovatelné úkony. V této fázi se objasňují a prověřují skutečnostinasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

Jaké jsou zásady zahájení trestního řízení

Trestní řízení zahajuje policejní orgán na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob či orgánů, z nichž plyne podezření, že byl spáchán trestný čin, sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení. Tím je také zahájena prvá fáze trestního řízení, kterou je řízení přípravné.

Co nesmí soudce

Ústavou je výslovně zaručena nezávislost výkonu soudcovské funkce, když nestrannost soudců nesmí nikdo ohrožovat a do jejich činnosti zasahovat. Proto také soudce nemůže být zároveň poslancem či senátorem, nesmí mít žádnou funkci ve veřejné správě a vykonávat řadu jiných činností.

Kdo rozhoduje u soudů

V trestním řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; předseda senátu nebo samosoudce rozhodují sami jen tam, kde to zákon výslovně stanoví. Senáty okresního soudu se skládají z předsedy senátu a 2 přísedících. Samosoudcem je předseda senátu nebo soudce. Předsedou senátu může být pouze soudce.

Kdy Ústavní soud rozhoduje v plénu

Plénum Ústavního soudu je usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň deset soudců. Rozhoduje většinou hlasů, ke zrušení zákona a v některých jiných případech je však třeba k přijetí rozhodnutí dosažení kvalifikované většiny alespoň devíti hlasů. Rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.

Jak oslovit soudce u soudů

Jak se chovat v soudní síni Soudce bychom měli oslovovat „pane samosoudce“ / „paní samosoudkyně“, či „pane předsedo“ / „paní předsedkyně“.

Kdy rozhoduje okresní soud

Okresní soudy rozhodují ve všech trestních věcech jako soudy prvního stupně, nestanoví-li trestní řád v konkrétních případech něco jiného. Dále okresní soudy vydávají některá rozhodnutí v přípravném řízení (tj. ještě před podáním obžaloby).

Co řeší civilní soud

Pramenem procesním práva civilního řízení je Občanský soudní řád. Civilní řízení může rozhodovat například v otázkách rozvodu, ochrany osobnosti, majetkového vypořádání, dědictví nebo obchodních a smluvních vztahů.

Kdy končí ústavní soudci

V průběhu roku 2023 končí desetileté funkční období sedmi ústavních soudců (Pavel Rychetský, Milada Tomková, Jaroslav Fenyk, Vladimír Sládeček, Ludvík David, Jan Filip, Radovan Suchánek).

Jak dlouho může trvat soudní řízení

U okresních soudů dlouhodobě klesá délka civilních řízení. Loni činila v průměru 276 dní, což je o 22 dní méně než předloni. Trestní řízení se v loňském roce naopak o den prodloužilo, a trvalo tak průměrně 202 dní. Rovněž u krajských soudů se délka civilních řízení zkrátila a délka trestních řízení vzrostla.

Jak probíhá samosoudce

Při jejich příchodu nebo odchodu samosoudce všechny přítomné osoby povstanou. Před vyhlášením rozsudku vyzve samosoudce či předseda senátu přítomné, aby povstali. Sám vyhlašuje rozsudek rovněž ve stoje, důstojným způsobem a dostatečně hlasitě.

Kdo rozhoduje o právech a povinnostech v soudním řízení

Soudy rozhodují kromě věcí trestních a věcí soukromoprávního charakteru, jako např. o občanskoprávních či obchodněprávních sporech, také o sporech, kde je jednou ze stran správní orgán a druhou stranou žalobce, který je osobou soukromého práva (fyzická nebo právnická osoba).