Kdy soud rozhoduje v senátu?

Kdy rozhoduje samosoudce v trestním řízení

Trestní řízení

V trestním řízení rozhoduje především soudní senát. Samosoudce jen tehdy, jde-li o trestné činy, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let.

Kdo rozhoduje u Nejvyššího soudu

Složení a rozdělení Nejvyššího soudu

Předseda a místopředseda jsou jmenováni prezidentem republiky. Soudci rozhodují podle vlastního svědomí a jsou vázáni jedině zákonem. Nejvyšší soud rozhoduje zpravidla v senátech složených z předsedy senátu a dvou soudců nebo ve velkých senátech kolegií.
Archiv

Jak se člověk stane soudcem

Soudcem z povolání se může stát bezúhonný občan, který má ukončené vysokoškolské právnické vzdělání, vykonal praxi justičního čekatele a složil odbornou justiční zkoušku.

Jak jdou soudy po sobe

Soustava soudů

nejvyšší soudy (NS a NSS) vrchní soudy (2) krajské soudy (8) okresní soudy (86)

Kdy rozhoduje v trestním řízení Senát

Trestní řízení

Samosoudce rozhoduje v řízeních o trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody do pěti let, nerozhoduje však v případě, jestliže má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a dřívější trest byl uložen v řízení před senátem.

Jak dlouho může trvat trestní řízení

Trestní řízení trvá v rozmezí několika měsíců až v řádech let. Vše záleží na tom, jak závažná a rozsáhlá je trestní kauza, kolik svědků bude nutno vyslechnout v přípravném řízení a v řízení před jednotlivými soudy, kolik důkazních materiálů bude nutno zajistit a kolik expertních a odborných posudků vyhotovit.

Jak rozhoduje soud

Státní zástupce a policejní orgány rozhodují, pokud není zákonem stanoveno jinak vždy usnesením. Za rozhodnutí soudu můžeme považovat rozsudek a usnesení. Rozhodnutím jsou založena práva či povinnosti nebo stanovení právně významných skutečností. Rozhodnutí vychází z moci státu a je silně autoritativní.

Kdy rozhoduje Nejvyšší soud rozsudkem

Dovolání podle OSŘ směřují pouze proti rozhodnutím soudů odvolacích ve věci samé, to znamená proti rozhodnutím soudů krajských nebo vrchních (v Praze pak proti rozhodnutí Městského soudu), jestliže tyto soudy rozhodovaly o odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně. Tato rozhodnutí mají zpravidla formu rozsudků.

Co muze delat soudce

Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech, zejména právních. Soudce vstupuje do sporu dvou stran jako třetí a nezúčastněný, aby rozhodoval nestranně a spravedlivě. Proto musí být nezávislý a nemůže rozhodovat o záležitostech, v nichž může mít nějaký osobní zájem (podjatost).

Jak oslovit soudce u soudů

Jak se chovat v soudní síni Soudce bychom měli oslovovat „pane samosoudce“ / „paní samosoudkyně“, či „pane předsedo“ / „paní předsedkyně“.

Jak dlouho může trvat soudní řízení

U okresních soudů dlouhodobě klesá délka civilních řízení. Loni činila v průměru 276 dní, což je o 22 dní méně než předloni. Trestní řízení se v loňském roce naopak o den prodloužilo, a trvalo tak průměrně 202 dní. Rovněž u krajských soudů se délka civilních řízení zkrátila a délka trestních řízení vzrostla.

Jak dlouho trvají soudy

Nejpomalejší jsou i v trestních věcech soudy na severu Čech s průměrnou délkou řízení 208 dnů, druhé nejpomalejší jsou v západních Čechách, které rozsudek vydají v průměru za 111 dnů – tedy takřka dvakrát rychleji. Úplně nejpomalejší je Okresní soud v Ústí nad Labem s průměrnými 380 dny.

Co se děje po podání trestního oznámení

Jestliže trestní oznámení podáno bylo, budete zřejmě kontaktováni orgány činnými v trestním řízení, které mají za povinnost prověřit okolnosti důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin. K samotnému dokazování dochází až v řízení před soudem, o kterém, jestliže nastane, budete vyrozuměn.

Kdy v trestním řízení rozhoduje Senát

U okresních soudů rozhoduje senát zjednodušeně řečeno v řízeních o trestných činech, za něž lze obviněnému uložit trest převyšující 5 let, v ostatních případech rozhoduje samosoudce.

Jak dlouho trvá soudní proces

U okresních soudů dlouhodobě klesá délka civilních řízení. Loni činila v průměru 276 dní, což je o 22 dní méně než předloni. Trestní řízení se v loňském roce naopak o den prodloužilo, a trvalo tak průměrně 202 dní. Rovněž u krajských soudů se délka civilních řízení zkrátila a délka trestních řízení vzrostla.

Kdy přijde rozhodnutí soudu

V praxi má soudce na vyhotovení rozsudku soudce 30 dní ode dne konání soudu, ale když to nestihne, může požádat o prodloužení lhůty vždy o dalších 30 dní. Poté se čeká na převzetí usnesení nebo rozsudku všemi účastníky, a to i když se vzdali odvolání na místě při soudním líčení.

Jak může odvolací soud rozhodnout

Jak může odvolací soud rozhodnout Odvolací soud rozhodne jedním z následujících způsobů: Odmítne pozdě podané odvolání. Odmítne odvolání proti rozhodnutí, proti kterému není přípustné se odvolat.

Jak dlouho trvá odvolání u soudu

Jednání na odvolacím soudu obvykle trvá tak půlhodinku. Soud vychází z toho, co mu strany písemně sepsaly a vše má obvykle rozhodnuto ještě předtím, než strany vstoupí do soudní síně. Odvolací soud má několik možností, jak rozhodnout: potvrdí původní rozsudek.

Kdy rozhoduje senát a kdy samosoudce

U krajských a vrchních soudů, jakož i u nejvyššího soudu rozhoduje soud vždy v senátu. U okresních soudů rozhoduje senát zjednodušeně řečeno v řízeních o trestných činech, za něž lze obviněnému uložit trest převyšující 5 let, v ostatních případech rozhoduje samosoudce.

Kdy se jde k soudu

Pokud jde o hlavní líčení, obžalovanému, státnímu zástupci a obhájci musí být předvolání doručeno nejpozději pět pracovních dnů předem. Pokud tato lhůta není dodržena, může se hlavní líčení konat jen s jejich souhlasem, resp. pokud o to požádají. U ostatních osob (svědci, poškození, znalci, zúčastněné osoby atd.)

Jak urychlit soudní řízení

Pro urychlení svého řízení můžete podat: „stížnost na průtahy v řízení“ (podává se k předsedovi soudu buď písemně nebo ústně – více o tomto nástroji naleznete např. zde) „návrh na určení lhůty k procesnímu úkonu“ (více v § 174a z.

Jak dlouho trvá rozhodnutí soudu

V praxi má soudce na vyhotovení rozsudku soudce 30 dní ode dne konání soudu, ale když to nestihne, může požádat o prodloužení lhůty vždy o dalších 30 dní. Poté se čeká na převzetí usnesení nebo rozsudku všemi účastníky, a to i když se vzdali odvolání na místě při soudním líčení.

Jak dlouho může trvat vyšetřování

Zákon vyšetřující orgán zavazuje vyšetřování ukončit do dvou, resp. tří měsíců, jde-li o řízení před okresním soudem, nebo do půl roku, jde-li o řízení před soudem krajským.

Jak dlouho trvá vyšetřování trestného činu

Trestní řízení trvá v rozmezí několika měsíců až v řádech let. Vše záleží na tom, jak závažná a rozsáhlá je trestní kauza, kolik svědků bude nutno vyslechnout v přípravném řízení a v řízení před jednotlivými soudy, kolik důkazních materiálů bude nutno zajistit a kolik expertních a odborných posudků vyhotovit.

Kdy nabije právní moc

Právní moc nastává zpravidla uplynutím patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkovi. U některých rozsudků a především u části usnesení nastává právní moc rozhodnutí hned po skončení jednání, vydání rozhodnutí nebo jeho doručení účastníkům, a to bez ohledu na patnáctidenní lhůtu.