Kdy vznikl Behaviorismus?

Kde vznikl Behaviorismus

Za tvůrce behaviorismu je považován americký psycholog Watson, který je tvůrcem tzv. S-R schématu (stimul- reakce). To znamená, že všechny způsoby chování u člověka musí být něčím podníceny a teprve potom přichází reakce. Behavioristé přeceňovali význam učení a výchovy, vůbec se nezabývali vnitřním prožíváním člověka.
Archiv

Kdy vznikla Vedecka psychologie

Počátky vědecké psychologie jsou obvykle datovány rokem 1879, kdy Wilhelm Wundt založil první psychologickou laboratoř na univerzitě v Lipsku v Německu. Wundt se při své práci do vysoké míry opíral o introspekci (pozorování a zaznamenávání povahy svého vlastního vnímání, myšlení a cítění).

Čím se zabývá Behaviorismus

Behaviorismus je myšlenkový směr, v jehož centru zájmu stojí chování, jeho pozorování a analýza. Psychologie je podle pojetí behaviorismu čistě objektivní, experimentální přírodní věda. Jejím cílem je předvídání a ovládání chování.

Kdo je považován za Zakladatelé psychologie

Počátky vědecké psychologie

Zakladatel psychologie Wilhelm Wundt zhruba okolo roku 1880 se svým výzkumným týmem v laboratoři v Lipsku.

Jak dlouho trvá studium psychologie

Informace o studiu

Možnosti studia jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Co je to hlubinné psychologie

Hlubinná psychologie je soubor psychologických směrů, které však mají jedno společné: snaží se za běžnými projevy našeho prožívání, usilování a jednání najít hlubší vrstvu skrytě působících činitelů, které ovlivňují naše vnější projevy.

Jaký má titul psycholog

Psycholog je absolvent vysoké školy, zpravidla filosofické fakulty nebo fakulty sociálních studií. Má titul Mgr. a pracuje psychologickými prostředky, mezi něž patří zejména rozhovor, pozorování a při diagnostice také použití dalších diagnostických metod (testových, dotazníkových i projektivních).

Jak je stará psychologie

Počátek vědecké psychologie je obvykle datován rokem 1879, kdy německý lékař, filozof a psycholog Wilhelm Maximilian Wundt (1832 – 1920) založil na univerzitě v Lipsku 1. psychologickou laboratoř.

Co je to Black Box psychologie

Černá skříňka (angl. Black box) znamená v kybernetice, psychologii i sociologii systém, u kterého známe pouze vstupy a výstupy, ale nevíme nic o tom, co se děje uvnitř, čili jak hodnoty výstupů vznikají.

Co to je introspekce

Introspekce je pozorování a zaznamenávání povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění. Pečlivé zkoumání vlastních subjektivních zkušeností. Jedná se o opak extrospekce, tedy observace vnějšího světa/druhých lidí.

Kdo založil první psychologickou laboratoř

Obvykle bývá počátek dějin psychologie datován rokem 1879, ve kterém Wilhelm Wundt definitivně ustavil svou psychologickou laboratoř na univerzitě v Lipsku.

Jak těžké je studovat psychologii

Studium psychologie není náročné.

Jak je těžké se na psychologii dostat, tak je snadné ji vystudovat. Tím je myšleno, že komu se pak už nechce učit, projde. Kdo to myslí vážně, dá mu to hodně práce, jako všude jinde. Úroveň výuky psychologie velmi kolísá předmět od předmětu.

Co je to kolektivní nevědomí

Kolektivní nevědomí (německy kollektives Unbewusstes) odkazuje na struktury nevědomí, které mají jedinci stejného druhu společné. Tento termín byl poprvé použit Carlem Gustavem Jungem. Podle Junga je lidské kolektivní nevědomí tvořeno instinkty a archetypy.

Co je to PhDr

Doktor filozofie (z lat. philosophiae doctor), ve zkratce PhDr. psané před jménem, je akademický titul, který je udělován v oblasti humanitních, společenských (a v Česku od zrušení udělování titulu ve zkratce PaedDr.) i pedagogických věd na příslušných fakultách vysokých škol.

Co to je kognitivní

Kognitivní funkce člověku umožňují vnímat svět kolem sebe, jednat, reagovat, zvládat různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí.

Co je to Extrospekce

Pozorování člověka a jeho chování v přirozeném, nebo uměle navozeném prostředí, nebo-li extrospekce (opak introspekce), je poměrně běžná metoda z oboru psychologie, jejímž výsledkem má být objektivní a důkladný popis pozorovaného.

Co je to Asocianismus

Asocianismus je filozofický směr 17. století, který věří, že veškerá psychika vzniká na základě smyslového vnímání dle slavné věty "Nic nění ve vědomí, co dříve nebylo ve smyslech". Směr se oddělil od britského empirismu a vysvětloval psychické dění především na základě asociací (spojů) mezi psychickými obsahy.

Co můžu delat kdyz Vystuduju psychologii

Když se řekne psycholog, většině lidí naskočí, že to je nějaký poradce nebo terapeut. V těchto sférách skutečně pracuje nejvíc psychologů, ale jsou taky přednášející, kteří praxi nikdy nedělali, výzkumníci, kteří jsou dobří v pozorování a statistice, lidé v marketingu se silným obchodním cítěním atd.

Co je to Animus

Anima je pojem používaný v analytické psychologii pro označení nevědomého ženského protějšku mužské vědomé psýchy. Animus je symetrický protějšek v případě ženské psychiky. Jako přirozené archetypy představují anima a animus tvořivou psychickou sílu.

Co je archetyp Jung

Pojem archetypu uvádí Carl Gustav Jung především v kontextu kolektivního nevědomí. Představuje symbolickou ideji, která není reflektována vědomím, ale pramení z nevědomí a nemůže být tudíž pojmově uchopena. Přesto se významně podílí na utváření psychické reality osobnosti.

Co je to za titul MBA

MBA (Master of Business Administration) je manažerský profesně vzdělávací program, který je zaměřen na prohloubení již dosažených znalostí a získání odborného vzdělání napříč různých oblastí managementu.

Jak jdou za sebou tituly

Jednotlivé tituly jdou za sebou podle zvyku takto:prof. (profesor/ka), doc.MUDr. (doktor/ka medicíny), MVDr.Ph. D.Ing. (inženýr/ka), Ing.Bc. (bakalář/ka), BcA.DiS. (diplomovaný/á specialista/ka) – titul se píše za jménem, při oslovování se moc nepoužívá.

Co to je exekutivní funkce

Exekutivní funkce (v souvislosti s neurologií či psychiatrií) jsou kognitivní procesy, které zahrnují schopnost člověka organizovat své myšlenky a činnosti, stanovovat priority, efektivně hospodařit s časem a rozhodovat se.

Co je to postoj

Postoj je v podstatě hodnocení nějakého objektu. Postoje obsahují kognitivní, emoční a behaviorální aspekt. Kognitivní komponentu tvoří určité přesvědčení, které vůči objektu zastáváme.

Jaký je rozdíl mezi Introspekcí a Extrospekcí

Pozorování se dále dělí na: Introspekci – sebepozorování, tzn. pozorování vlastních vnitřních psychických jevů, a. Extrospekci – pozorování vnějších projevů v přirozených/upravených podmínkách.