Na čem závisí rychlost difuze?

Co ovlivnuje rychlost difuze

Říkáme, že látky difundují. Během difuze se nespotřebovává energie. Rychlost šíření částic je ovlivněna velikostí částic, teplotou i vlastnostmi prostředí.
Archiv

Na čem závisí difuze

Závisí na čase a teplotě, ale také na viskozitě a vzájemné rozpustnosti.

Kde probíhá difuze

Difuze je samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky stejného skupenství. Nejrychleji probíhá difuze v plynech (např. při otevření voňavky) a to především v těch, které mají menší hustotu. Difuzi vysvětlujeme tepelným pohybem částic, z nichž se skládají látky.
Archiv

Co nemění objem

Pevné látky nemění svůj objem. Pevné látky rozdělujeme na krystalické a amorfní. V krystalických látkách jsou částice pravidelně uspořádány a vytváří krystaly. V amorfních látkách nejsou částice pravidelně uspořádány (například asfalt, sklo).

Co je to Brownův pohyb a difuze

Brownův pohyb – je neustálý neuspořádaný (chaotický) pohyb částic v látce. Difúze – je samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice jiné látky.

Co je to plicní difuze

Difuzní kapacita plic je jedna z několika hodnot, které mohou být zjišťovány při funkčním vyšetření plic. Při měření difuzní kapacity plic se obvykle zkoumá schopnost plic absorbovat kyslík ze vzduchu. Za tímto účelem pacient vdechuje testovací vzduch s přesně stanoveným obsahem oxidu uhelnatého (CO).

Na čem závisí vlastnosti látek

Vlastnosti látek jsou výrazně závislé na typu chemické vazby mezi částicemi, z nichž se tyto látky skládají. krystaly. Stavební jednotkou krystalů je základní buňka, která představuje nejmenší seskupení částic opakující se v celém krystalu.

Jaký je rozdíl mezi látkou a tělesem

Těleso má na rozdíl od látky tvar, rozměry, velikost a hlavně hmotnost. Označení těleso se nejčastěji používá pro pevná tělesa. Některá tělesa mají jednoduchý tvar (např. koule, válec, krychle) a některá složitější tvar (auto, kladívko, brambora atd.).

Co pozoroval Brown

Brownův pohyb

Švédský botanikRobert Brown v roce 1827 pozoroval pod mikroskopemchovánípylovýchzrnvevodě Povšimlsi, že zrnka vevoděnepatrněkmitají. Tentojevvysvětlil až v roce 1905 Albert Einstein – zdůvodnil kmitání jako následek narážení částic vody právě na rozptýlená pylová zrna.

Jaký je pohyb molekul plynu

Molekuly ideálního plynu mají v důsledku neuspořádaného posuvného pohybu střední kinetickou energii, která je přímo úměrná termodynamické teplotě plynu. Z tohoto vztahu také vyplývá, že je–li teplota dvou různých ideálních plynů stejná, pak molekuly těchto plynů mají stejnou střední kinetickou energii.

Co je to FEV1

FEV1 – usilovně vydechnutý objem za první sekundu; objem vzduchu vydechnutý s největším úsilím za 1. sekundu po maximálním nádechu.

Co je Fev 1

Jednovteřinová vitální kapacita (FEV1) – objem vzduchu, který je vydechnutý při usilovném výdechu za první sekundu; Tiffeneaův index je podíl FEV1 a VC. Pomáhá při diagnoze obstrukční a restrikční plicní nemoci. Fyziologická hodnota se udává 80 % (0,8).

Jaký je rozdíl mezi amorfní a krystalickou látkou

Pevné látky rozdělujeme dle jejich vnitřní struktury na krystalické a amorfní. V prvním případě se látka skládá z pravidelně uspořádaných částic v krystalové mřížce, kde se nemohou částice volně pohybovat, jen kmitat kolem své rovnovážné polohy, zatímco v druhém případě mají částice jen krátkodosahové uspořádání.

Jaké vlastnosti mají pevné látky

Vlastnostitělesa z pevných látek drží svůj tvar, ke změně tohoto tvaru je třeba na těleso působit silou.tělesa z pevných látek mají svůj objem.elektrický proud ve vodivých pevných látkách je způsoben elektrony, popřípadě ionty.teplo se v pevných látkách nemůže šířit prouděním, ale pouze vedením.

Jaký je rozdíl v uspořádání molekul kapalín a plynu

Tekutiny jsou složeny podobně jako pevné látky z molekul, které na sebe navzájem působí přitažlivými nebo odpudivými silami. Kapaliny se na rozdíl od plynů vyznačují malými vzdálenostmi mezi molekulami – řádově 10–10 m. Proto na sebe molekuly kapaliny působí značnými přitažlivými silami krátkého dosahu, tzv.

Jaké těleso je z vody

Dřevo je pevná látka. Tyto tělesa jsou z mléka, vody, oleje. To jsou látky kapalné. Tyto tělesa tvoří vzduch, pára.

Co dokazuje Brownův pohyb a difuze

Brownův pohyb má význam např. pro pochopení difuze látek v prostředí. S přibývajícím časem, na základě stochastické pravděpodobnosti jsou molekuly neustálým nahodilým pohybem rozptylovány z místa s nejvyšší koncentrací.

Co dokazuje Brownův pohyb

Brownův pohyb nazvaný na počest anglického botanika Roberta Browna, který v roce 1827 poprvé pozoroval neustálý a neuspořádaný pohyb velmi malých pylových zrnek lokanky sličné ve vodě. Pokusy zopakoval s pylovými zrníčky dalších rostlin a při tom zjistil, že pohyb zrnek je tím živější, čím jsou zrnka menší.

Na čem závisí rychlost molekul plynu

ROZDĚLENÍ MOLEKUL PLYNU PODLE RYCHLOSTÍ Rozdělení molekul plynu podle velikostí rychlostí závisí na teplotě plynu. Při vyšší teplotě je relativní četnost molekul plynu s malými rychlostmi menší a relativní četnost molekul s velkými rychlostmi větší.

Co Nedelat před Spirometrii

Na spirometrické vyšetření se pacient nemusí předem nijak výrazně připravovat. Krátce před vyšetřením by se měl pouze vyvarovat konzumaci jídla, kouření a vyšetření by se nemělo provádět u osob se závažnějším infekčním onemocněním.

Co je vyšetření Hrct

High-resolution CT (HRCT), výpočetní to- mografie s vysokým prostorovým rozlišením, je metodika primárně určená pro zobrazování difúzních plicních procesů. Mimořádně vyso- ké rozlišení detailu je zde umožněno velkým inherentním kontrastním rozdílem mezi plicními strukturami a plynem je obklopujícím.

Co vše odhalí spirometrie

Jinými slovy, tímto se dá zjistit, jakou mají plíce kapacitu, pružnost a poddajnost," vysvětluje primářka plicního oddělení Vítkovické nemocnice Terezie Janásková. Právě spirometrické vyšetření napomůže odhalit například průduškové astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc. Na světě jí trpí odhadem miliarda lidí.

Jak se zjišťuji vlastnosti látek

Mezi chemické vlastnosti náleží např. reaktivita, hořlavost, pH (kyselost/zásaditost) či rozpustnost. Vlastnosti látek lze zkoumat např. měřením, pozorováním či pokusem.

Jaký je rozdíl v uspořádání molekul kapalín a plynů

Tekutiny jsou složeny podobně jako pevné látky z molekul, které na sebe navzájem působí přitažlivými nebo odpudivými silami. Kapaliny se na rozdíl od plynů vyznačují malými vzdálenostmi mezi molekulami – řádově 10–10 m. Proto na sebe molekuly kapaliny působí značnými přitažlivými silami krátkého dosahu, tzv.

Jak poznat skupenství látek

Látky v pevném skupenství mají stálý tvar a objem, jejich částice se výrazněji nepohybují. Látky v kapalném skupenství mají stálý objem, tvar mění podle nádoby. Částice jsou blízko sebe, ale mohou se volně pohybovat. Látky v plynném skupenství mají částice daleko od sebe, tyto částice na sebe víceméně nepůsobí.