Pháp luật hành chính là gì?

Pháp luật hành chính gồm gì

Luật hành chính bao gồm không chỉ những luật lệ về tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các công sở, về các quy tắc trật tự, an ninh, an toàn xã hội, mà còn cả những chế định ngày càng phát triển vạ quản lý kinh tế – văn hoá, xã hội, về những quan hệ giữa Nhà nước và các tổ chức, đơn vị …
Bản lưu

Pháp luật hành chính nhà nước là gì

Luật hành chính là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
Bản lưu

Văn bản pháp luật hành chính là gì

Văn bản hành chính là loại văn bản mang tính thông tin quy phạm Nhà nước, cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy, giải quyết những vụ việc cụ thể trong khâu quản lý. Văn bản hành chính là những văn bản mang tính quy phạm hành chính nhà nước.

Học luật hành chính để làm gì

Luật hành chính là ngành luật điều chỉnh những hoạt động hành chính nhà nước, cụ thể là điều chỉnh những quan hệ của xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước.
Bản lưu

Sự kiện pháp lý là gì

Sự kiện pháp lý là sự việc nảy sinh trong cuộc sống dưới dạng một hành vi của con người hoặc một sự cố tự nhiên được pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một quan hệ pháp luật nhất định như việc ly hôn một cặp vợ chồng đưa đến việc chia tài sản và giao con cho một người nuôi hoặc sự cố bão lụt làm …

Tại sao nói luật hành chính là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật VN

Luật hành chính là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam bởi luật hành chính có đối tượng điều chỉnh riêng, phương pháp điều chỉnh riêng, nguyên tắc hoạt động riêng và nguồn luật riêng.

Quan hệ quản lý hành chính là gì

1. Quan hệ pháp luật hành chính là gì Quan hệ pháp luật hành chính là quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính Nhà nước, được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật hành chính giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân mang quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật hành chính.

Thông báo là gì

Thông báo là văn bản dùng để truyền đạt các thông tin cụ thể của cơ quan đoàn thể, người tổ chức,… cho những người dưới quyền, thành viên, đoàn thể hoặc những người quan tâm tới nội dung thông báo để thực hiện hay tham gia.

Tại sao nói luật hành chính là ngành luật độc lập trọng hệ thống pháp luật VN

Luật hành chính là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam bởi luật hành chính có đối tượng điều chỉnh riêng, phương pháp điều chỉnh riêng, nguyên tắc hoạt động riêng và nguồn luật riêng.

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam là gì

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là các quan hê xã hội phát sinh trong lĩnh vực chấp hành – điều hành.

Tình huống pháp lý là gì

Sự kiện pháp lý là sự việc nảy sinh trong cuộc sống dưới dạng một hành vi của con người hoặc một sự cố tự nhiên được pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một quan hệ pháp luật nhất định như việc li hôn một cặp vợ chồng đưa đến việc chia tài sản và giao con cho một người nuôi hoặc sự cố bão lụt làm …

Quan hệ pháp luật dân sự là gì

Quan hệ pháp luật dân sự là một loại quan hệ xã hội mà được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật dân sự, phát sinh trong lĩnh vực dân sự liên quan đến yếu tố nhân thân và tài sản, chẳng hạn như hôn nhân gia đình, lao động, thương mại và các lĩnh vực khác.

Tại sao luật hành chính là ngành luật về quản lý hành chính nhà nước

Luật hành chính được coi là ngành luật quản lý nhà nước vì đây là ngành luật điều chỉnh các nội dung tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý bằng hoạt động chấp hành và điều hành.

Vai trò của chính sách công là gì

2. Vai trò của chính sách công (CSC) Vai trò cơ bản của CSC thể hiện ở chỗ là công cụ hữu hiệu chủ yếu để nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì sự tồn tại và phát triển của nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ người dân.

Đơn vị sự nghiệp của nhà nước là gì

Đơn vị sự nghiệp là loại hình tổ chức dịch vụ công được nhà nước lập hoặc cho phép thành lập nhằm thực hiện chức năng có tổng các dịch vụ sự nghiệp công cho xã hội.

Công văn là gì

Công văn là một loại văn bản hành chính được sử dụng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Công văn là công cụ giao tiếp chính thức của cơ quan nhà nước với cấp trên, cấp dưới và công dân.

Tờ trình là gì

Tờ trình là gì Tờ trình là một văn bản được sử dụng trong nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp, nhưng chủ yếu sử dụng trong cơ quan Nhà nước. Tờ trình cơ thể hiểu là một văn bản dùng để trình bày, đề xuất với cấp trên một sự việc, đề xuất phê chuẩn một chủ trương, một giải pháp… để xin kết luận, chỉ đạo của cấp trên.

Hành chính có nghĩa là gì

Hành chính là hoạt động dưới sự lãnh đạo của bộ máy nhà nước cao nhất là chính phủ để tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan nhà nước.

Sự kiện pháp lý hành chính là gì

Sự kiện pháp lý hành chính:

Là những sự kiện thực tế mà việc xuất hiện, thay đổi hay chấm dứt chúng được pháp luật hành chính gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc làm chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính.

Tài sản có nghĩa là gì

Tài sản bao gồm những loại nào Theo Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Dịch vụ công là như thế nào

Dịch vụ công có thể được hiểu là những dịch vụ do nhà nước thực hiện hoặc ủy quyền cơ quan khác thực hiện để nhằm mục đích phục vụ cộng đồng, hướng tới mục tiêu bảo đảm những nhu cầu thiết yếu, cần thiết nhất của con người trong cuộc sống thường ngày.

Chương trình chính sách là gì

Chu trình chính sách trong tiếng Anh là Policy Process. Theo đó Chu trình chính sách (Policy Process) (hay qui trình chính sách) được hiểu là quá trình luân chuyển các giai đoạn từ khởi sự cho một chính sách bất kỳ đến đến khi xác định được hiệu quả của chính sách trong đời sống xã hội của con người hiện nay.

Thế nào là thủ trưởng đơn vị

– Thủ trưởng đơn vị: Là công chức đang công tác tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc các công chức lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân.

Viên chức làm việc ở đầu

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Khi nào cần soạn công văn

Các cơ quan Nhà nước sử dụng Công văn làm phương tiện giao tiếp chính với cấp trên, cấp dưới và công dân. Ngoài ra, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp cũng phải soạn thảo và sử dụng Công văn trong hoạt động hàng ngày để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.