Theo Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm hai thành tố là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bản lưu

Nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh là gì

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại…

Thuật ngữ tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức sử dụng bắt đầu từ bảo giờ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991), lần đầu tiên Đảng nêu lên khái niệm về tư tưởng Hồ Chí Minh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta, và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của …
Bản lưu

Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là gì

Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống cần cù lao động, anh dũng chiến đấu trong dựng nước và giữ nước, truyền thống đoàn kết, sống có tình, có nghĩa, nhân ái Việt Nam. Trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam thì chủ nghĩa yêu nước là dòng chảy xuyên suốt lịch sử dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức như thế nào

Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Marx – Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Đâu là phương châm trọng công tác bảo vệ nền

Trong bối cảnh đó, phương châm công tác của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 là “Kiên định – Chủ động – Kịp thời – Sáng tạo – Hiệu quả”.

Về tư tưởng chính trị là gì

Khái niệm chính trị tư tưởng phản ánh toàn bộ hoạt động tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, biện pháp, phương thức tiến hành một mặt công tác của nhiệm vụ xây dựng Đảng: Công tác chính trị tư tưởng cùng với công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm …

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh Ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì

Quan điểm của Hồ Chí Minh về tôn giáo

Người đã viết: "Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân . Tôn giáo Giê su có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng.

tư tưởng Hồ Chí Minh có tư bao giờ

Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Vào nửa cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản đã phát triển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời khi nào

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại đâu

Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do chỉ thị của Đông Phương Bộ (là một bộ phận của Đệ Tam Quốc tế) yêu cầu Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu cộng sản Việt Nam họp từ ngày 6 tháng 1 năm 1930 đến ngày 8 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng, trên cơ sở thống nhất ba tổ chức cộng sản tại Đông Dương (Đông Dương Cộng sản …

Cán bộ đảng viên cần phải làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đi ngược lại đường lối chính trị của Đảng, mục tiêu phát triển của dân tộc.

Chính trị xuất hiện tư khi nào

Các Đảng chính trị xuất hiện ngay từ những giai đoạn phát triển đầu tiên của xã hội có giai cấp, gắn liền với những sự khác nhau về lợi ích của các giai cấp và của các tập đoàn hợp thành giai cấp. Nhưng lịch sử thực sự của các Đảng chính trị chỉ bắt đầu từ thời kì Đại cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỷ XVIII).

Suy thoái về đạo đức là gì

Suy thoái về đạo đức, lối sống là sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình; là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ …

Lô gích phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh là gì

Trong tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh, người ta thấy rõ một lô gích phát triển nhất quán, từ giải phóng con người dân tộc, đến giải phóng con người giai cấp và cao nhất là giải phóng con người nhân loại.

Lê Trí là gì

Lễ trị là dùng các nghi lễ, các quy tắc trong quan hệ giữa người và người để tạo ra một xã hội hài hòa. Nhân trị là trị quốc bằng lòng nhân ái. Đức trị là cai trị bằng đạo đức của người lãnh đạo. Đề cao nguyên lý công bằng xã hội: Khổng Tử đã nói: "Không lo thiếu mà lo không đều, Không lo nghèo mà lo dân không yên".

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở đâu

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng (Hồng Kông), Trung Quốc. Người chủ trì hội nghị là Nguyễn Ái Quốc, với chức vụ là phái viên của Quốc tế Cộng sản.

Ai là người giữ cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Người đầu tiên nhậm chức Trần Phú
Thành lập 3/2/1930
Lương bổng 19.370.000 VNĐ/tháng
Website Trang web Đảng Cộng sản Việt Nam

Tại sao phải đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chúng ta phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vì nhiệm vụ xuất phát từ vị trí, vai trò, giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối với quá trình xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đâu là phương châm trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Việc triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đúng theo phương châm Kiên định – Chủ động – Kịp thời – Sáng tạo – Hiệu quả chắc chắn sẽ mang lại những kết quả mới đáng khích lệ trên mặt trận đấu tranh rất cam go này.

Chế độ nhật nguyên chính trị là gì

Ở nước ta, tính nhất nguyên chính trị được hiểu như sau: Không có chính đảng đối lập: Chế độ chính trị ở Việt Nam là thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền. Hệ thống chính trị ở Việt Nam là thể chế nhất nguyên chính trị, không tồn tại các đảng chính trị đối lập.

Bảo loạn chính trị là như thế nào

Bạo lực chính trị là bạo lực do người dân hoặc chính phủ thực hiện để đạt được các mục tiêu chính trị. Nó có thể mô tả bạo lực được sử dụng bởi một quốc gia chống lại các quốc gia khác (chiến tranh) hoặc chống lại các chủ thể phi quốc gia (đáng chú ý nhất là sự tàn bạo của cảnh sát, chống nổi dậy hoặc diệt chủng).

Suy thoái chính trị là gì

Có thể nói, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là sự tha hóa và thoái hóa về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên trực tiếp gây tổn hại đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín chính trị của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta.

Theo Hồ Chí Minh đức tính cần thiết của một con người là gì

Theo Hồ Chí Minh, Cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính của con người, như trời có bốn mùa, đất có bốn phương. Chí công vô tư là đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải trọng lợi ích của cách mạng hơn tính mệnh của mình.

Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín Nghĩa là gì

Người quân tử là người có đầy đủ năm đức tính, được gọi là ngũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, trong đó Nhân là quan trọng nhất. Người quân tử cũng là người nắm được mệnh trời và sống theo mệnh trời.