Co je úplný graf?

Jak je definovaný graf

Graf je základním objektem teorie grafů. Jedná se o reprezentaci množiny objektů, u které chceme znázornit, že některé prvky jsou propojeny. Objektům se přiřadí vrcholy a jejich propojení značí hrany mezi nimi.

Co je to ohodnocený graf

Definice: Graf, kde jsou hrany, respektive vrcholy, zobrazeny do nějaké předem dané množiny, ze které se vybírá ohodnocení, se nazývá hranově ohodnocený graf (resp. vrcholově ohodnocený graf). Příslušné zobrazení se nazývá ohodnocení.
Archiv

Co je Bipartitní graf

Pojmem bipartitní graf nebo sudý graf se v teorii grafů označuje takový graf, jehož množinu vrcholů je možné rozdělit na dvě disjunktní množiny tak, že žádné dva vrcholy ze stejné množiny nejsou spojeny hranou.

Jak se dělá graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Co je to kostra grafů

V teorii grafů je kostra souvislého grafu G takový podgraf souvislého grafu G na množině všech jeho vrcholů, který je stromem.

Jak se dělají grafy

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak na Spojnicový graf

Vytvoření spojnicového grafuZkopírujte data listu příkladu do prázdného listu nebo otevřete list obsahující data, která chcete vykreslit do čárového grafu.Vyberte data, která chcete vykreslit v čárovém grafu.Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit čárový nebo oblastový graf.Klikněte na Čára se značkami.

Co je podgraf

Podgraf grafu G je graf H, který vznikl odebráním některých vrcholů a hran z původního grafu G. Při odebrání vrcholu je nutné vymazat všechny hrany vedoucí do (z) tohoto vrcholu. Pokud byly odebrány jen tyto hrany, nazývá se podgraf indukovaný. Pokud byly odebrány i jiné hrany, jde obecně o podgraf.

Jaký je rozdíl mezi Výsečovým a prstencovým grafem

Prstencový graf se podobá výsečovému grafu, ale na rozdíl od výsečového může zobrazit data z několika řad najednou. Prstencové grafy zobrazují velikost jednotlivých položek datových řad úměrně k součtu položek do prstence. Každý prstenec může znázorňovat jednu datovou řadu.

Kde vytvářet grafy

Graf můžete vytvořit v Excelu, Wordu i PowerPointu. Data grafu se ale zadávají a ukládají do listu Excelu. Pokud vložíte graf do Wordu nebo PowerPointu, otevře se nový list v Excelu.

Jak upravit graf

Pokud chcete upravit graf (názvy, legendy, popisky dat), vyberte kartu Graf a pak vyberte Formát. V podokně Graf upravte nastavení podle potřeby. Můžete přizpůsobit nastavení názvu grafu, legendy, názvů os, názvů řad a dalších možností.

Jaký je rozdíl mezi bodovým a Spojnicovým grafem

Bodový graf vypadá na první pohled podobně jako graf spojnicový. Jeho zásadním rozdílem oproti spojnicovému grafu je skutečnost, že bodový graf neobsahuje osu hodnot a osu kategorií, jako je tomu u spojnicového grafu, ale má dvě osy hodnot.

Kdy použít výsečový graf

Výsečový (nebo také kruhový či koláčový graf) se hodí pro znázornění podílu dílčích hodnot na celku. Konkrétně ho můžeme využít např. pro znázornění podílu velikosti jednotlivých kontinentů na celkové rozloze všech kontinentů . Vybrat si můžeme klasický nebo prostorový výsečový graf .

Kdy použít Spojnicový graf

Spojnicové grafy využíváme pro data, která jsou přirozeně uspořádána do posloupností, především pro data měnící se v čase (např. průměrná teplota v měsících). Data jsou vyjádřena pomocí lomených čar. Plošné grafy jsou podobné jako spojnicové, ale znázorňují hodnoty pomocí plochy.

Jak udělat vlastní graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak pracovat s grafem

Přidání grafu do dokumentu ve WorduKlikněte na Vložení > Graf.Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na požadovaný graf.V zobrazené tabulce nahraďte výchozí data vlastními informacemi.Po dokončení tabulku zavřete.Pokud chcete, můžete pomocí tlačítka Možnosti rozložení

V čem dělat grafy

Graf můžete vytvořit v Excelu, Wordu i PowerPointu. Data grafu se ale zadávají a ukládají do listu Excelu.

Jak popsat krabicový graf

Krabicový graf znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“. Tyto čáry označují proměnlivost mimo horní a dolní kvartily a jakýkoliv bod mimo tyto čáry, neboli vousy, je považovaný za odlehlou hodnotu.

Na co se používá výsečový graf

Výsečový (nebo také kruhový či koláčový graf) se hodí pro znázornění podílu dílčích hodnot na celku. Konkrétně ho můžeme využít např. pro znázornění podílu velikosti jednotlivých kontinentů na celkové rozloze všech kontinentů . Vybrat si můžeme klasický nebo prostorový výsečový graf .

Kde delat grafy

Graf můžete vytvořit v Excelu, Wordu i PowerPointu. Data grafu se ale zadávají a ukládají do listu Excelu.

Proč nepoužívat koláčový graf

Hlavním problémem koláčových grafů je velmi často nemožnost na první pohled porovnat velikosti jednotlivých částí. Což je u grafu, který má především mít přidanou hodnotu v grafickém zobrazení podstatná chyba.

Kdy použít krabicový graf

Je velice vhodný v případech, kdy potřebujeme zúžit nebo více konkretizovat oblast projektu. Příklad Paretova diagramu. Boxplot nebo někdy bývá česky označován také jako krabicový graf. Pomocí toho typu grafu můžeme vyjádřit a vizualizovat kvartily sledovaného datového souboru.

Co znázorňuje krabicový graf

Krabicový graf znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“.

Kdy se používá sloupcový graf

Sloupcový graf je vhodný pro znázornění velikosti hodnot (např. graf pro znázornění navštěvovanosti zemí českými turisty ), často se také používá pro znázornění velikosti hodnot v čase (např. velikost osevních ploch v jednotlivých letech ). Při tvorbě sloupcového grafu vybíráme pouze grafy z prvního sloupce nabídky .

Jak se dělá výsečový graf

Klikněte na Vložení > Graf > Výsečový a potom vyberte výsečový graf, který chcete do snímku přidat. V zobrazené tabulce nahraďte zástupná data vlastními informacemi. Další informace o tom, jak uspořádat data výsečového grafu, najdete v části Data pro výsečové grafy. Po dokončení tabulku zavřete.