Co je to komplexní?

Co znamená kompletní

— Podstatného jména komplet užíváme tehdy, mluvíme-li o celku, úplné soupravě něčeho. Stejně je tomu u přídavného jména. Jen ta souprava, např. nádobí nebo nástrojů, která má všechny své části, díly apod., je celá, úplná, kompletní.
ArchivPodobné

Co to je kontext

Výraz kontext (česky souvislost) v nejširším smyslu označuje významovou souvislost slov, jevů nebo událostí. V rámci jednotlivých vědeckých disciplin nabývá slovo kontext různého významu (tedy vlastního kontextu): Kontext (lingvistika) – jazykové okolí sledované jednotky textu, které je pro ni relevantní.

Co to je koordinace

Koordinovat znamená uspořádávat, uvádět v soulad. Pohybová (motorická) koordinace vyjadřuje aspekt silového, časového a prostorového řízení pohybové činnosti (regulace pohybu).

Jak nahradit slovo kontext

KontextKontext.souvislost (významová)okolí (jazykové n. nejazykové)

Co je literární obecně kulturní kontext

Literárněhistorický/obecně kulturní kontext uměleckého díla Žák prokazuje znalosti zjm. v oblasti literární historie, při zasazení díla do kontextu autorovy tvorby, při vystižení rysů uměleckého směru, období, ve kterém autor tvořil atd.

Co je Nervosvalová koordinace

nervosvalová koordinace – schopnost střídat co nejrychleji kontrakci (stah) a relaxaci (uvolnění) svalového vlákna. typ svalových vláken. červená (pomalá) – umožňují pracovat dlouho, ale pomalu (hůř se unaví)

Jak trénovat koordinací

Několik cviků pro lepší balanci a koordinaciBěhem cvičení zavřete oči.Zkuste balanční cvičení pro zlepšení vaší koordinace.Začleňte silový trénink do svého cvičeníDělejte plyometrická cvičeníSkákání na bednu.Tancujte.Hrajte míčové sporty.Zvedejte nohy a tleskejte.

Co to je podtext

PODTEXT (subtext) Význam (soubor významů), který v textu není vyjádřen explicitně, ale vyvozuje se interpretací v určitém ↗kontextu.

Co to je souvislost

Koherence, vztah pohybù, vzájemná závislost pøi níž zmìna jednoho vyvolává zmìny druhého a naopak; univerzální vztah mezi vìcmi, jevy a procesy, vyplývající z materiá [..]

Co je to literární druh

Literární druh tvoří nejvyšší genologickou rovinu a dělí veškerou uměleckou literaturu na tři skupiny – podle obsahu na lyriku, epiku a drama (toto dělení pochází až od Goetheho, konec 18. století), nebo podle formy na poezii, prózu a drama (členění, které se rozšířilo v klasicismu).

Co to je kompoziční výstavba

Kompoziční výstavba: kompozice – způsob uspořádání jednotlivých jazykových a tematických složek literárního díla do celku. kompozice chronologická (kronikářská) – děj se vyvíjí podle časové posloupnosti. kompozice retrospektivní (zpětná) – autor vypravuje od konce, čtenář se postupně dozví, co konečnému stavu …

Co to je kompenzační cvičení

Kompenzační (vyrovnávací) cvičení je soubor cvičení, jimiž působíme na konkrétní části pohybového aparátu za účelem zlepšení jejich funkcí (např. pohyblivosti, svalové souhry, napětí a síly svalů, délky svalů apod.).

Co je koordinace oko ruka

Vizuomotorická koordinace je souhra oka a ruky například při kreslení, psaní, obtahování, vedení čar a podobně. Pokud dítě má dobrou úroveň vizuomotorické koordinace, jeho čára je plynulá, umí napodobit tvar, zvládne plynulý pohyb, který potřebuje pro to, aby daný tvar napsalo.

Jak zlepšit koordinací

Několik cviků pro lepší balanci a koordinaciBěhem cvičení zavřete oči.Zkuste balanční cvičení pro zlepšení vaší koordinace.Začleňte silový trénink do svého cvičeníDělejte plyometrická cvičeníSkákání na bednu.Tancujte.Hrajte míčové sporty.Zvedejte nohy a tleskejte.

Co je to koordinační cvičení

Koordinační cvičení je schopnost regulovat motoriku činnosti tak, aby průběh pohybu se co nejvíce blížil modelové (ideální) struktuře pohybové činnosti. Koordinace se spojuje s činností centrální nervové soustavy, která řídí a organizuje množství oblastí důležitých pro konkrétní pohyb.

Co to je kauzální nexus

Příčinná souvislost neboli kauzální nexus (nexus causalis) je objektivní, kauzální vztah mezi příčinou a následkem, který je v právu nutným předpokladem vzniku odpovědnosti, např. za újmu nebo za trestný čin.

Co to je epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh. Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.

Co to je novela

Novela (italsky novinka) je epický žánr kratšího nebo středního rozsahu, podobně jako povídka, s níž se někdy zaměňuje. Od povídky a od románu se liší tím, že se soustředí na jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh.

Jaké jsou typy promluv

Typy promluvmonolog (samomluva) – promlouvá jen jedna postava, buď nahlas nebo pro sebe v duchu (pak je to "vnitřní monolog")dialog (rozhovor) – postupně promlouvá několik různých postav a vzájemně na sebe reagují

Jaká může být kompozice

Kompozice je členění. Rozlišujeme kompozici vnější (na jaké kusy je dílo rozděleno) a vnitřní (jak je časově uspořádáno).

Jak posílit vazy v koleni

Cviky pro posílení/stabilizaci koleneNapřímení páteře a nitrobřišní tlak ve dřepu.Napřímení páteře vkleče a posílení stehenního svalstva.Chůze bokem na obě strany – představa překroku nízké překážky.Napřímení páteře vkleče a stabilizace pánve a ramen.Cvičení pro posilování stabilizačního systému ve stoji.

Jak na jemnou motoriku

Činnosti rozvíjející jemnou motorikuRukodělné činnosti. Navlékání korálků, knoflíků, těstovin, plodůÚkony spojené se sebeobsluhou. Zapínání knoflíků, zipů, přezky, navlékání ponožek, oblékáníStavebnice, společenské hry.Pomoc při každodenních činnostech.

Co je to Vizuomotorika

Vizuomotorika je schopnost vidět předmět, dosáhnout na něj, uchopit ho, rozeznat rozdíly nebo podobnosti (např. stejné tvary, barvy, velikost). Proces budování koordinace ruka-oko začíná již v dětství a s růstem dětí se tato schopnost zdokonaluje a zdokonaluje.

Co to je kondiční trénink

Kondiční trénink (přípravu) charakterizujeme jako součást tréninkového procesu zaměřenou zejména na rozvoj bioenergetického, funkčního a pohybového potenciálu sportovce vzhledem k požadavkům sportovního výkonu a přípravy na jeho podávání.

Co to je kauzalita

Kauzalita je příčinná souvislost. Je to souvislé řetězení několika dějů charakterizované vztahem příčina – účinek. Právě kauzální řetězení, je významným článkem našich poznávacích aktivit. Každodenní praxe vyžaduje vysvětlení, jejichž základním stavebním kamenem je princip kauzality.