Co jedí mlži?

Čím se živí mlži

Mlži se živí filtrováním drobných částeček z vody. Mají nepřímý vývoj, jejich larvy mnohdy parazitují na žábrách ryb. Do skupiny mlžů náleží například: škeble rybničná (1), škeble říční (2) – mají tenkostěnné lastury, sladkovodní
Archiv

Co chybí Mlžům

Hlava je redukována – nenese ani oči, ani radulu. Přesto se mohou oči na jiných místech těla vyvinout; totéž platí pro statocystu. Uvnitř schránky se rozprostírá rozsáhlá plášťová dutina. Mlži dýchají pomocí žaber.

Co kryje tělo mlžů

Tělo se dělí na hlavu, nohu a útrobní vak. Útrobní vak obsahuje orgány a je kryt kožním záhybem tzv. pláštěm, jehož pokožka vylučuje na povrch schránku z uhličitanu vápenatého. U plžů se schránka nazývá ulita a u mlžů lastura.

Kteří mlži se loví jako potrava pro člověka

Uveď dva mlže, kteří se loví jako potrava pro člověka:Ústřice jedláSlávka jedlá

Jaký je rozdíl mezi mlži a plži

Mlži jsou už čistě vodní živočichové, žijící ve sladké i slané vodě, a podobně jako plži mají i mlži vápenitou schránku. Jen s tím rozdílem, že u mlžů ji tvoří ne ulita, ale tzv. lastura. Ta je složena ze dvou částí, které samotného mlže uzavírají uvnitř.

Co to jsou mlži

mlži (Bivalvia, též Lamellibranchiata nebo Pelecypodá), významná třída mořských i sladkovodních měkkýšů, jejichž schránka se skládá ze dvou bilaterálně symetrických, vápnitých (převážně aragonitových) misek (obr. 133). Misky jsou často stejné velikosti, většinou nepřesahující 10 cm.

Kteří měkkýši se jedí

Mořští měkkýši – zejména hlavonožci (sépie, kalmaři) a mlži (ústřice) slouží jako potrava člověka.

Co chrání tělo plžů

Tělo je u většiny plžů kryté vinutou vápenitou schránkou – ulitou. Ta má převážně ochrannou funkci. V ulitě je ukryta část těla, ve které jsou umístěny vnitřní orgány. Do ulity plži v případě nebezpečí zatahují svoji hlavu a svalnatou nohu.

Kde se vyskytují mlži

Zástupci všech tříd měkkýšů žijí vždy v moři, ale někdy navíc vyhledávají i jiné biotopy. Některé druhy mlžů žijí ve sladkých vodách. Některé druhy plžů žijí ve slané vodě, některé ve sladké vodě a některé se přizpůsobily životu na souši.

Jak se rozdělují měkkýši

Měkkýši

Conchifera (schránkovci) Gastropoda (plži) Scaphopoda (kelnatky) Bivalvia (mlži) Cephalopoda (hlavonožci) Monoplacophora (přílipkovci)
Aculifera Aplacophora (červovci) Neomeniomorpha = Solenogastres Chaetodermomorpha = Caudofoveata Polyplacophora (chroustnatky)