Co oslabuje ozonovou vrstvu?

Co způsobuje ozonové vrstvy

K nárůstu obsahu ozonu dochází při střetu dvouatomových molekul kyslíku s fotony ultrafialového slunečního záření anebo po rozštěpení elektrickou energií z blesků. Takto dodaná energie rozštěpí molekulu kyslíku na dva radikály, které poté reagují s jinými dvouatomovými molekulami za vzniku tříatomových molekul ozonu.

Jak člověk narušuje ozonovou vrstvu

Narušení ozonové vrstvy způsobily takzvané freony, chemikálie v chladicích zařízeních a aerosolech používané od 30. let minulého století. Freony v atmosféře snižovaly obsah ozonu, až nad Antarktidou vznikla ozonová díra.

Co zpusobuje ubytek ozonu

Vzniká antropogení činností při některých procesech (spalování fosilních paliv, z automobilového provozu) a také, díky narušení ozónové vrstvy ve stratosféře se více UV záření dostane do troposféry a vzniká ozón tam. Tento troposférický ozón pak negativně působí na živé organismy.

Jaký důsledek má narušení ozonové vrstvy

Důsledky narušení

Ultrafialové záření (tedy jeho složka UV-B, která může ve zvýšené míře pronikat na zemský povrch) zvyšuje pravděpodobnost výskytu nebezpečné formy rakoviny kůže (melanom) a postihuje rohovku oka, znamená nárůst četnosti očních nemocí a šedých zákalů u lidí.

Kde je ozonová vrstva nejtenčí

Ozonová vrstva se nachází ve stratosféře ve výšce 25–35 km nad zemí. Nejtenčí ozonová vrstva je nad severním a jižním pólem.

Jak vysoko je ozonová vrstva

Ozonová vrstva se nachází ve výškách kolem 20 km a obklopuje celou zeměkouli jako jeden souvislý ochranný obal. Množství ozonu se vyjadřuje v Dobsonových jednotkách (DU).

Co neplatí O ozonové díře

Ozónová vrstva se nejdříve ztenčuje nad póly, přičemž tento proces je výraznější na jižním pólu, kde je chladněji a účinky chlóru jsou ničivější. Jedinou cestou, jak zpomalit zvětšování ozónové díry, je celosvětově zakázat použití freonů a dalších plynů podílejících se na zeslabování tohoto ochranného obalu Země.

Co způsobují freony

Freony uvolňují v ozonové vrstvě chlor, který ničí ozonovou vrstvu. Důsledkem je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pronikání UV záření na povrch Země, kvůli čemuž vznikají nemoci, jako je třeba zánět spojivek, rakovina kůže a poškození očí. Freony se taktéž řadí mezi skleníkové plyny.

Které sloučeniny halogenů poškozují ozonovou vrstvu

Je prokázáno, že přítomnost organických halogenovaných sloučenin nebo samotných halogenů fluoru, chlóru a bromu blokuje reakce vedoucí ke vzniku ozonu, protože halogenové atomy přednostně reagují s atomárním kyslíkem i s molekulami ozonu.

Co neplatí o ozonové díře

Ozónová vrstva se nejdříve ztenčuje nad póly, přičemž tento proces je výraznější na jižním pólu, kde je chladněji a účinky chlóru jsou ničivější. Jedinou cestou, jak zpomalit zvětšování ozónové díry, je celosvětově zakázat použití freonů a dalších plynů podílejících se na zeslabování tohoto ochranného obalu Země.

Co je to freony

Freony jsou halogenderiváty nižších uhlovodíků, které obsahují minimálně dva vázané halogeny, z nich alespoň jeden musí být fluor. Obvykle jsou to plyny nebo nízkovroucí kapaliny – bezbarvé, bez zápachu, nehořlavé a netoxické.

Jak dlouho vydrží v atmosféře freony

Freony jsou látky, které ve své struktuře obsahují alespoň dva fluory. Jde o látky s velkou životností (v atmosféře vydrží až 25 let). Freony byly velmi často využívány jako hnací plyny v lednicích a zároveň i ve sprejích.

Čím se nahradily freony

Na základě Montrealského protokolu a zřejmého faktu o poškozování atmosférického ozónu, byly tvrdé freony CFC postupně nahrazovány HCFC. HCFC se staly součástí chladicích systémů, hnacími a plnícími plyny, byly i součástí čisticích prostředků a rozpouštědel.

Kdy byly zakázány freony

V ČR je použití tvrdých freonů zakázáno od roku 1995, zákaz recyklovaných tvrdých freonů je platný od roku 2004 a úplný zákaz měkkých freonů vstoupil v platnost v roce 2015.

Co delaji freony

Freony uvolňují v ozonové vrstvě chlor, který ničí ozonovou vrstvu. Důsledkem je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pronikání UV záření na povrch Země, kvůli čemuž vznikají nemoci, jako je třeba zánět spojivek, rakovina kůže a poškození očí. Freony se taktéž řadí mezi skleníkové plyny.