Co se Sklonuje?

Co se dá skloňovat

Skloňování (deklinace) je jmenná flexe, tedy ohýbání slovních druhů, jako jsou podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, členy apod. Je obdobou časování sloves. Skloňování spočívá v obměnách tvarů slovní jednotky (lexému), aniž by přitom došlo ke změně jejího základního významu.

Co nelze skloňovat

Neohebné slovní druhy. Mají jenom jeden tvar, nedají se ani skloňovat, ani časovat. Řadíme mezi ně: příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.

Co se skloňuje podle vzoru les

Podle podvzoru les se skloňují i další podstatná jména mužského neživotného rodu, poznáme je především právě podle té koncovky -A v 2. pádu jednotného čísla (například názvy měsíců v roce jako leden, únor, březen a další, nebo třeba původem starší slova jako jazyk, oběd, rybník aj.).

Jak se skloňuje město

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ město města
vokativ město města
lokál městu / městě městech
instrumentál městem městy

Jak se skloňuje pán

Výběr koncovky závisí na zakončení tvarotvorného základu. Vzor „pán“ má v 5. p. j. č. koncovky ‑e, ‑u, vzor „muž“ ‑i, ‑e, vzor „soudce“ koncovku ‑e (bez alternace předchozí souhlásky), vzor „předseda“ koncovku ‑o.

Jak se skloňuje jméno Andrea

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
dativ Andree / Andrei / Andreji Andreám
akuzativ Andreu Andrey
vokativ Andreo Andrey
lokál Andree / Andrei / Andreji Andreách

Jak se skloňuje vzor hrad

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ Vzor hrad Vzor hrady
vokativ Vzor hrade Vzor hrady
lokál Vzor hradu / Vzor hradě Vzor hradech
instrumentál Vzor hradem Vzor hrady

Jak skloňovat hrad

Jde-li o význam objektový, je na místě koncovka -u (např. mluvili jsme o hradu, o koncertu). V případě významu příslovečného místního, dáváme přednost koncovce -ě (potkali jsme se na hradě, na koncertě).

Jak se Sklonuje pivo

Jména zakončená na ‑vo

Dvojí možné zakončení (tj. ‑ě/‑u) uvádí SSJČ např. u slov dřevo → ve dřevě / na dřevu, pivo → na pivu / v pivě, Sarajevo → v Sarajevu / v Sarajevě, slovo → po slově / po slovu, střevo → ve střevě / na střevu (na prvním místě je zapsána podoba, která byla v ČNK zachycena častěji).

Jak se skloňují ruce

duálové tvary (rukou/rukách, rukama) používáme při označení částí těla. V případě, že se jedná o přenesený význam, užíváme tvary druhé (ruk, rukách, rukami).

Jaký vzor je strom

Slovo strom tedy skloňujeme podle vzoru hrad.

Co je za vzor král

Slova Francouz, kněz, vítěz, král, vyvrhel jsou měkká, skloňují se podle vzoru muž.

Jak se dá říkat Andree

Domácky se Andrea může nazývat jako Andri, Andra, Andrej, zdrobněle pak Andrejka či Andruška. Jméno Andrea znají i jiné jazyky, s oblibou se užívá například na Slovensku nebo v anglicky mluvících zemích, v Itálii se uplatňuje jako ženské i mužské jméno.

Jak se píše Andrejka

Andrea je ženským jménem s mužským protějškem v podobě Andrej. Staročeskými variantami jmen jsou Ondřejka a Ondřej. Domácky se Andrea může nazývat jako Andri, Andra, Andrej, zdrobněle pak Andrejka či Andruška.

Jak se skloňuje slovo tank

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
dativ tanku tankům
akuzativ tank tanky
vokativ tanku tanky
lokál tanku tancích

Jaký je vzor peníze

Pamatujte si tedy, že peníze jsou mužského neživotného rodu a skloňujeme je podle vzoru stroj (ty peníze jako ty stroje). Stroj patří mezi měkké vzory, proto v tomto slově nikdy nepíšeme koncovku -y. Výjimku tvoří 2. pád, ve kterém píšeme, že jsme bez peněz, nikoli bez penízů.

Jak se skloňuje žena

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ ženu ženy
vokativ ženo ženy
lokál ženě ženách
instrumentál ženou ženami

Jak se Sklonuje paní

Podstatné jméno paní skloňujeme podle vzoru jarní pro ženský rod, podle kterého běžně skloňujeme přídavná jména. Jediný rozdíl je u 2. pádu množného čísla, ve kterém je tvar (bez) paní, ne (bez) paních.

Jak se skloňuje vedoucí

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ vedoucí vedoucí
vokativ vedoucí vedoucí
lokál vedoucí vedoucích
instrumentál vedoucí vedoucími

Jak se Sklonuje slovo oči

V jednotném čísle není moc co řešit, podstatné jméno je středního rodu (to oko) a skloňujeme ho podle vzoru město (oko bez oka jako město bez města). V množném čísle ale může mít slovo oko dva tvary: oka (pokud mluvíme o oku na polévce, punčoše nebo pytlácké pasti) a oči (pokud mluvíme o části těla, díky které vidíme).

Jak se Sklonuje oko

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
genitiv oka ok
dativ oku okám / okům
akuzativ oko oka
vokativ oko oka

Jaký vzor je život

Životná podstatná jména vzoru „pán“ zakončená na ‑l, ‑s, ‑z, ‑x: typ krokodýl. Životná podstatná jména, která končí v 1. p. j. č. na ‑l, ‑s, ‑z, ‑x a která se skloňují podle vzoru „pán“, mají v 6.

Jak se Sklonuje pán

Obecné poučení

Mužská životná podstatná jména (jak obecná, tak vlastní jména) skloňovaná podle vzorů „pán“, „muž“ a „soudce“ mají ve 3. a 6. p. j. č. koncovky ‑u/‑ovi (vzor „pán“) a ‑i/‑ovi (vzory „muž“ a „soudce“): inženýru/inženýrovi, Mojmíru/Mojmírovi, muži/mužovi, Hanuši/Hanušovi, soudci/soudcovi, zrádci/zrádcovi.

Jaký je vzor kolega

Podstatná jména rodu mužského skloňovaná podle vzoru předseda zakončená na -ga, -ka, -ha, -cha mají jako svou základní koncovku v 6. pádě mn. č. koncovku -ích: kolega – o kolezích, sluha – o sluzích, vozka – o vozcích.

Jak říkat Anna

Jméno Anna je ženským křestním jménem, původem spojeným se jménem Hana. Variant jména v češtině je nespočet, jmenujme alespoň některé z nich: Aňa, Áňa, Andy, Andula, Andulka, Anča, Anička, Ančička, Anče, Ančí, Anina, Anynka, Nanynka apod.