Co ukazuje graf?

Na co se používají grafy

Grafy slouží jako abstrakce mnoha různých problémů. Často se jedná o zjednodušený model nějaké skutečné sítě (například dopravní), který zdůrazňuje topologické vlastnosti objektů (vrcholů) a zanedbává geometrické vlastnosti, například přesnou polohu.

Jak číst grafy akcií

Základní graf

Osa Y je vedena svisle podél pravé části grafu a představuje měřítko pro cenové změny na grafu. Nižší ceny jsou na ose v dolní části, vyšší ceny jsou pak v části horní. Pokud obě osy spojíte, uvidíte, za jakou cenu se akcie obchodovala a jaké bylo tehdy přesné datum.

Jaký je rozdíl mezi Výsečovým a prstencovým grafem

Prstencový graf se podobá výsečovému grafu, ale na rozdíl od výsečového může zobrazit data z několika řad najednou. Prstencové grafy zobrazují velikost jednotlivých položek datových řad úměrně k součtu položek do prstence. Každý prstenec může znázorňovat jednu datovou řadu.

V čem dělat grafy

Graf můžete vytvořit v Excelu, Wordu i PowerPointu. Data grafu se ale zadávají a ukládají do listu Excelu.
Archiv

Kdy použít výsečový graf

Výsečový (nebo také kruhový či koláčový graf) se hodí pro znázornění podílu dílčích hodnot na celku. Konkrétně ho můžeme využít např. pro znázornění podílu velikosti jednotlivých kontinentů na celkové rozloze všech kontinentů . Vybrat si můžeme klasický nebo prostorový výsečový graf .

Co to je diagram

Diagram (přibližným synonymem je graf) je strukturované grafické znázornění (reprezentace) pojmů, myšlenek, vztahů, číselných, matematických nebo statistických údajů, prostorových nebo anatomických vztahů a podobně, sloužící názornému objasnění nebo jako pomůcka v myšlenkových postupech.

Jak číst svíčkové grafy

Svíčkové grafy lze číst na první pohled a nabízejí jednoduché znázornění cenové akce. V praxi svíčka ukazuje boj mezi býky a medvědy po určitou dobu. Obecně platí, že čím delší je těleso, tím intenzivnější byl nákupní nebo prodejní tlak během měřeného časového rámce.

Jak na Spojnicový graf

Vytvoření spojnicového grafuZkopírujte data listu příkladu do prázdného listu nebo otevřete list obsahující data, která chcete vykreslit do čárového grafu.Vyberte data, která chcete vykreslit v čárovém grafu.Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit čárový nebo oblastový graf.Klikněte na Čára se značkami.

Kdy použít Spojnicový graf

Spojnicové grafy využíváme pro data, která jsou přirozeně uspořádána do posloupností, především pro data měnící se v čase (např. průměrná teplota v měsících). Data jsou vyjádřena pomocí lomených čar. Plošné grafy jsou podobné jako spojnicové, ale znázorňují hodnoty pomocí plochy.

Kdy pouzit Kolacovy graf

Výsečový (nebo také kruhový či koláčový graf) se hodí pro znázornění podílu dílčích hodnot na celku. Konkrétně ho můžeme využít např. pro znázornění podílu velikosti jednotlivých kontinentů na celkové rozloze všech kontinentů . Vybrat si můžeme klasický nebo prostorový výsečový graf .

Jak se dělá graf

Vyberte data, pro která chcete graf vytvořit. Klikněte na tlačítko Vložit > Doporučené grafy. Na kartě Doporučené grafy se posouvejte seznamem grafů, které Excel pro vaše data doporučuje. Klikněte na kterýkoli graf a uvidíte, jak budou vaše data vypadat.

Na co se používá výsečový graf

Výsečový (nebo také kruhový či koláčový graf) se hodí pro znázornění podílu dílčích hodnot na celku. Konkrétně ho můžeme využít např. pro znázornění podílu velikosti jednotlivých kontinentů na celkové rozloze všech kontinentů . Vybrat si můžeme klasický nebo prostorový výsečový graf .

Jak správně popsat graf

Klikněte na datovou řadu nebo graf. Pokud chcete vytvořit popisek pro jeden datový bod, po kliknutí na řadu klikněte na tento datový bod. > popisky dat. Pokud chcete změnit umístění popisku, klikněte na šipku a vyberte jednu z možností.

V čem kreslit vývojový diagram

Pro kreslení můžete využít volně dostupnou on-line aplikaci http://draw.io která umožňuje kromě kreslení jednoduchých technických výkresů právě i vývojové diagramy (viz screenshot níže). Uživatelské prostředí programu je v češtině a jeho ovládání je velice jednoduché a intuitivní.

Jak vytvořit kruhový graf

Klikněte na Vložení > Graf > Výsečový a potom vyberte výsečový graf, který chcete do snímku přidat. V zobrazené tabulce nahraďte zástupná data vlastními informacemi. Další informace o tom, jak uspořádat data výsečového grafu, najdete v části Data pro výsečové grafy. Po dokončení tabulku zavřete.

Jak číst v grafu

Tak jdeme na to.Nejprve názvy. Pokud máte dobře popsaný graf, máte štěstí a moc nemusíte zkoumat.Měřítka. Když víme, co jaká osa představuje, zaměříme se na měřítka.A teď: Co nás zajímá Časové prvky jako dny, týdny, měsíce a roky jsou téměř vždy uvedeny na vodorovné ose x a měření bývají zase na svislé ose y.

Jaký je rozdíl mezi bodovým a Spojnicovým grafem

Bodový graf vypadá na první pohled podobně jako graf spojnicový. Jeho zásadním rozdílem oproti spojnicovému grafu je skutečnost, že bodový graf neobsahuje osu hodnot a osu kategorií, jako je tomu u spojnicového grafu, ale má dvě osy hodnot.

Jak vybrat data do grafu

Klikněte pravým tlačítkem myši na graf a zvolte Vybrat data. Na listu, který obsahuje zdrojová data grafu, se zobrazí dialogové okno Vybrat zdroj dat. Po opuštění dialogového okna klikněte na list a potom kliknutím a přetažením vyberte všechna data, která chcete použít pro graf, včetně nové datové řady.

Proč nepoužívat koláčový graf

Hlavním problémem koláčových grafů je velmi často nemožnost na první pohled porovnat velikosti jednotlivých částí. Což je u grafu, který má především mít přidanou hodnotu v grafickém zobrazení podstatná chyba.

Kdy se používá sloupcový graf

Sloupcový graf je vhodný pro znázornění velikosti hodnot (např. graf pro znázornění navštěvovanosti zemí českými turisty ), často se také používá pro znázornění velikosti hodnot v čase (např. velikost osevních ploch v jednotlivých letech ). Při tvorbě sloupcového grafu vybíráme pouze grafy z prvního sloupce nabídky .

Co je legenda v grafu

Legenda zlepší čitelnost vašeho grafu, protože umístí všechny popisky datových řad mimo oblast grafu. Máte možnost změnit umístění legendy a přizpůsobit její barvy a písma. Taky můžete upravit text v legendě a změnit pořadí záznamů v legendě.

Jak přidat nadpis do grafu

Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat název. Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Název grafu. Klikněte na položku Překryvný název zarovnaný na střed nebo Nad grafem.

Co je to flow chart

Flowchart neboli vývojový diagram, je druh diagramu, který slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků algoritmu nebo popisu obecného procesu (opět je možné jej využít i pro ekonomické procesy).

Co to je vývojový diagram

Vývojové diagramy jsou diagramy, které znázorňují jednotlivé kroky procesu. Základní vývojové diagramy se snadno kreslí a jsou snadno pochopitelné, protože obrazce jsou jednoduché a názorné. Poznámka: Základní vývojový diagram se dá vytvořit také automaticky pomocí diagramu Vizualizéru dat v aplikaci Visio.

Co je Znazorneno v kruhovem diagramu

Každou hodnotu znázorňuje v diagramu kruhová výseč. Její středový úhel i plošný obsah odpovídají tomu, jak často se daná hodnota vyskytuje mezi ostatními hodnotami v souboru.