Jak je definovaný graf?

Co je ohodnocený graf

Definice: Graf, kde jsou hrany, respektive vrcholy, zobrazeny do nějaké předem dané množiny, ze které se vybírá ohodnocení, se nazývá hranově ohodnocený graf (resp. vrcholově ohodnocený graf). Příslušné zobrazení se nazývá ohodnocení.
Archiv

Co je to kostra grafů

V teorii grafů je kostra souvislého grafu G takový podgraf souvislého grafu G na množině všech jeho vrcholů, který je stromem.

Co je podgraf

Podgraf grafu G je graf H, který vznikl odebráním některých vrcholů a hran z původního grafu G. Při odebrání vrcholu je nutné vymazat všechny hrany vedoucí do (z) tohoto vrcholu. Pokud byly odebrány jen tyto hrany, nazývá se podgraf indukovaný. Pokud byly odebrány i jiné hrany, jde obecně o podgraf.

Co je graf funkce

Graf funkce o jednom parametru je křivka, která popisuje chování dané funkce.

Jak se dělají grafy

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak na Spojnicový graf

Vytvoření spojnicového grafuZkopírujte data listu příkladu do prázdného listu nebo otevřete list obsahující data, která chcete vykreslit do čárového grafu.Vyberte data, která chcete vykreslit v čárovém grafu.Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit čárový nebo oblastový graf.Klikněte na Čára se značkami.

Co je Bipartitní graf

Pojmem bipartitní graf nebo sudý graf se v teorii grafů označuje takový graf, jehož množinu vrcholů je možné rozdělit na dvě disjunktní množiny tak, že žádné dva vrcholy ze stejné množiny nejsou spojeny hranou.

Jak se určuje definiční obor

Definiční obor můžeme vyčíst i z grafu funkce. Pro příklad si vezmeme graf předchozí funkce f(x) = 1/x. Pokud si promítnete graf na osu x, získáte definiční obor. Pokud bod x není prvkem definičního oboru, tak pokud uděláte v tomto bodě svislou kolmici k ose x, tak tato přímka neprotne žádný bod grafu.

Jak se dělá graf v Excelu

Vyberte data, pro která chcete graf vytvořit. Klikněte na tlačítko Vložit > Doporučené grafy. Na kartě Doporučené grafy se posouvejte seznamem grafů, které Excel pro vaše data doporučuje. Klikněte na kterýkoli graf a uvidíte, jak budou vaše data vypadat.

Jaký je rozdíl mezi Výsečovým a prstencovým grafem

Prstencový graf se podobá výsečovému grafu, ale na rozdíl od výsečového může zobrazit data z několika řad najednou. Prstencové grafy zobrazují velikost jednotlivých položek datových řad úměrně k součtu položek do prstence. Každý prstenec může znázorňovat jednu datovou řadu.

Jak správně popsat graf

Klikněte na datovou řadu nebo graf. Pokud chcete vytvořit popisek pro jeden datový bod, po kliknutí na řadu klikněte na tento datový bod. > popisky dat. Pokud chcete změnit umístění popisku, klikněte na šipku a vyberte jednu z možností.

V čem dělat Grafy

Graf můžete vytvořit v Excelu, Wordu i PowerPointu. Data grafu se ale zadávají a ukládají do listu Excelu.

Jak poznat Bipartitní graf

Bipartitní graf je takový graf, jehož množinu vrcholů lze rozdělit na dvě části, přičemž z každého vrcholu jedné části jde hrana pouze do vrcholů druhé části a naopak. Pokud jde z každého vrcholu jedné části hrana do každého vrcholu druhé části, mluvíme o úplném bipartitním grafu.

Co je to definiční obor

Definiční obor funkce nám udává, co všechno do funkce můžeme dosadit. Například definiční obor funkce f(x)=x² jsou všechna reálná čísla a definiční obor funkce g(x)=1/x jsou všechna reálná čísla kromě x=0.

Co to je obor hodnot

Obor hodnot je naopak množina všech reálných čísel y, která dostaneme jako výstupní hodnotu funkce f, jestliže za x dosadíme všechny přípustné hodnoty z D(f). Obor hodnot funkce f značíme H(f).

Jak pojmenovat graf v Excelu

Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu. Klikněte na Přidat prvek grafu > názvyos a pak zvolte možnost názvu osy. Zadejte text do pole Název osy. Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Jak udělat bodovy graf

Vytvoření bodového grafuZkopírujte data listu příkladu do prázdného listu nebo otevřete list obsahující data, která chcete vykreslit v bodovém grafu.Vyberte data, která chcete vykreslit v bodovém grafu.Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit bodový graf (X, Y) nebo Bublinový graf.Klikněte na Bodový.

Jak vytvořit bublinový graf

Označíme pouze číselné sloupce bez názvů sloupců a na kartě Vložení klikneme ve skupině Grafy na tlačítko Vložit bodový (X, Y) nebo bublinový graf. V části Bublinový najdeme dvě varianty bublinového grafu s názvy Bublinový a Prostorový bublinový, které se od sebe liší pouze v grafickém provedení bublin.

Kdy použít výsečový graf

Výsečový (nebo také kruhový či koláčový graf) se hodí pro znázornění podílu dílčích hodnot na celku. Konkrétně ho můžeme využít např. pro znázornění podílu velikosti jednotlivých kontinentů na celkové rozloze všech kontinentů . Vybrat si můžeme klasický nebo prostorový výsečový graf .

V čem dělat grafy

Graf můžete vytvořit v Excelu, Wordu i PowerPointu. Data grafu se ale zadávají a ukládají do listu Excelu.

Jak upravit graf

Pokud chcete upravit graf (názvy, legendy, popisky dat), vyberte kartu Graf a pak vyberte Formát. V podokně Graf upravte nastavení podle potřeby. Můžete přizpůsobit nastavení názvu grafu, legendy, názvů os, názvů řad a dalších možností.

Jak ziskat definiční obor

Definiční obor můžeme vyčíst i z grafu funkce. Pro příklad si vezmeme graf předchozí funkce f(x) = 1/x. Pokud si promítnete graf na osu x, získáte definiční obor. Pokud bod x není prvkem definičního oboru, tak pokud uděláte v tomto bodě svislou kolmici k ose x, tak tato přímka neprotne žádný bod grafu.

Jak zapsat definiční obor

Definiční obor funkce nám udává, co všechno do funkce můžeme dosadit. Například definiční obor funkce f(x)=x² jsou všechna reálná čísla a definiční obor funkce g(x)=1/x jsou všechna reálná čísla kromě x=0. Existují ale také speciální funkce, jejichž definiční obory jsou omezenější.

Jak poznat že je funkce omezená

Ekvivalentně, funkce f je omezená jestliže existuje číslo h takové, že pro všechna x z definičního oboru D( f ) platí -h ≤ f (x) ≤ h, jinými slovy | f (x)| ≤ h. Omezenost shora znamená, že existuje vodorovná čára tak, že celý graf funkce leží pod ní.

Jak určit definiční obor

Proto můžeme za x dosadit jakékoliv reálné číslo kromě nuly. Definiční obor je tak roven: D(f) = ℝ ∖ {0}. Definiční obor obvykle zapisujeme pomocí písmene D a do závorek zapíšeme funkci, jejíž definiční obor počítáme. V tuto chvíli jsme vypočítali největší definiční obor.