Jak poznat volný verš?

Jaké máme verše

Rozlišujeme verš střídavý, sdružený, obkročný, přerývavý a absolutní.Verš střídavý (ABAB) Asi nejpoužívanějším je pro svou lehkost porozumění a možnost využití v písňových textech rým střídavý (schéma: abab), který můžeme vidět např.Verš sdružený (AABB)Verš obkročný (ABBA)Verš přerývaný (ABCB)
ArchivPodobné

Jak se pozná verš

Verš je obvykle jeden řádek básně. Vázaný verš je pravidelný – báseň má nějaký rytmus, který se stále opakuje, a nejbližší verše mají zpravidla stejný počet slabik. Vázané verše v češtině mají většinou přízvuk na lichých slabikách (protože přízvuk je v češtině na první slabice) – tomu se říká trochej.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi rýmem a veršem

Rým je zvuková shoda jedné nebo více slabik na konci veršů. Verš je základní stavební jednotkou básně (v textu mu většinou odpovídá jeden řádek). Dva verše tedy tvoří většinou jeden rým. Jednotlivé verše se pak spojují do slok.

Co je sloka verš

Strofa (česky sloka) je dílčí útvar ve výstavbě básně. Je složena z několika po sobě následujících veršů (výjimečně může být strofa jednoveršová) a představuje obvykle myšlenkový a rytmický celek. Pravidelné strofy o stejném počtu veršů a se shodným uspořádáním rýmů podporují vznik metrického impulsu.

Co je to volný verš

Volným veršem zde myslím verš, ve kterém se nepracuje s obvyklými básnickými prostředky ovlivňujícími zvukovou stránku básně, tedy například stálý počet slabik ve verších, přízvuky, délky samohlásek atd.

Co je to Limerik

Limerik je hravý poetický útvar o pěti verších s rýmovou strukturou a-a-b-b-a. Jako forma je známý už od autorů antických (Aristofanés, Horatius, Macrobius) i středověkých (Tomáš Akvinský), v Anglii je doložen od století 17.

Co se rýmuje se slovem nejlepší

bdí, ctí, dí, dlí, dní, hřmí, hý, jí, ký, lpí, lstí, lví, lží, mdlý, mí, mstí, mší, mží, ní, prý, pří, psí, rdí, rzí, skví, smí, sní, spí, stí, stý, sví, šlí, tkví, tlí, tmí, tří, tví, ví, vsí, vší, zdí, zlí, zlý, zní, zří, zví, čí, ční, čpí, žnívíce…

Jak poznat Strofu

strofa, též sloka (z řec. strofé=obrátit) – Strofa je dílčí útvar ve výstavbě básně složený z několika veršů (výjimečná je strofa jednoveršová); je to významový a rytmický celek. Pravidelné strofy – o stejném počtu veršů a se shodným uspořádáním rymů – podporují vznik metrického impulsu.

Co je to Bezrozmerny verš

Bezrozměrný verš je pravidelně rýmován, není normován počtem slabik ani přízvuků a často splývá s veršem volným. Liší se od něj tím, že každý jeden bezrozměrný verš je syntaktickým celkem (zjednodušeně je každý verš větou). Tento verš je typický hlavně pro středověk.

Jak poznat sloku

Několik veršů tvoří sloku. Jednotlivé sloky jsou odděleny vynechaným řádkem. Na konci veršů bývají slova, která se rýmují. Rým je zvuková shoda na konci veršů.

Kdo vymyslel Limerik

A protože prý nejpraštěnější říkanky vymýšleli mořští vlci v irském Limericku, pojmenování bylo na světě." Za duchovního otce limericků je považován Edward Lear (1812 – 1888).

Jak vytvořit Limerik

Limerick je báseń, která má 5 veršů, rýmuje se první a druhý verš (AA) a třetí a ćtvrtý verš (BB) a poslední verš se rýmuje s prvním (AA). Konstrukce limericku je AABBA.

Jaké máme rýmy

Základní druhy rýmů:střídavý rým (ABAB)sdružený rým (AABB)obkročný rým (ABBA)přerývaný rým (ABCB)Postupný rým (ABC ABC)Tirádový rým (AAAA)

Co se rýmuje se slovem srdce

držce, hrnce, mrzce, srnce, trpce, zrzce, čtvrtce, drhne, držme, držte, frnkne, hrdle, chrchle, krmme, mrkne, mrkve, prchne, prste, prstě, sprchne, strhne, strčte, škrtne, trhne, vrhne, vtrhne, zbrkle, zvrtne, brzdě, drsně, krmě, krčmě, mrštně, mrtvě, prkně, prvně, strmě, vrbě, Brně, drbe, drze, drže, hrdě, hrne, krve, …

Co je to vnitřní rým

Jako forma aliteračního verše byl užíván také verš s vnitřním rýmem, tedy takový verš, v němž se neopakuje pouze počáteční hláska slova, ale celá počáteční slabika. Většinou tady není používán tónický verš, ale verš sylabotónický či sylabický.

Co to je verš

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu, oddělená od ostatních jednotek přesnými hranicemi. Jde o jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci.

Co je to Anafora

Anafora je v literární teorii slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět. Je opakem epifory, u níž se slova opakují na konci verše nebo jiného celku.

Co obsahuje Limerik

Limerick je báseń, která má 5 veršů, rýmuje se první a druhý verš (AA) a třetí a ćtvrtý verš (BB) a poslední verš se rýmuje s prvním (AA). Konstrukce limericku je AABBA.

Která rýma je infekční

Virová rýma tvoří 6095 % případů infekční rýmy. Způsobuje ji až 200 různých virů nejčastěji z rodin rhinovirů, adenovirů, koronavirů a respiračních syncyciálních virů (RSV). Pro virovou rýmu je typický ucpaný nos, pocit suchosti v nose, pálení nosní sliznice a bezbarvý výtok z nosu.

Jak poznat osmislabičný verš

Relativně nejjednodušší strukturu má osmislabičný verš (stance), který se skládá se dvou metrických jednotek po čtyřech slabikách – stopách (páda).

Co je to próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.

Co je to Epanastrofa

Epanastrofa (z řeckého epanastrofé – obrácení) nebo také palilogie (z řeckého palillogiá – opakování řečeného) je básnická figura, která je založena na opakování stejného slova či slovních spojení na konci jednoho a na začátku následujícího verše. Používá se rovněž v rétorice.

Jak poznat že rýma ustupuje

Začíná typicky počátečním „suchým“ stadiem se zvýšenou únavou, bolestmi hlavy, pocitem sucha a svěděním v nose. Během několika hodin se objevuje vodnatá sekrece, ucpaní nosu, slzení, ztráta čichu. Na toto stadium navazuje za několik dní stadium hlenovité sekrece, při němž místní i celkové obtíže pozvolna ustupují.

Jak moc je nakažlivá rýma

Toto onemocnění je vysoce přenosné (kapénkovou infekcí), a sice při běžném smrkání, kýchání, kašli i obyčejným mluvením. Infekce se šíří vzduchem a samozřejmě i kontaktem (líbáním, použitím infikovaných předmětů). Infekční rýma bývá často nazývána nemocí z nachlazení.

Co je to Daktylotrochej

U daktylotrocheje se nejedná o jednu stopu, ale o celý verš, ve kterém dochází podle předem daného plánu ke střídání daktylu a trocheje. Dochází tedy ke střídání stopy tříslabičné a dvouslabičné. V české poezii se s takovým veršem setkáme zejména na konci 19. století (např.