Jak propojit body v grafu v Excelu?

Jak spojit Grafy v Excelu

Klikněte na libovolné místo v grafu, který chcete změnit na kombinovaného grafu zobrazte Nástroje grafu. Klikněte na Návrh > změnit typ grafu. Na kartě Všechny grafy vyberte Typ kombinovaný a potom vyberte graf Skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose.

Jak sestrojit graf funkce Excel

Vyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf. Klikněte na Vložení > Doporučené grafy. Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu. Poznámka: Můžete vybrat požadovaná data v grafu a stisknutím kláves ALT + F1 vytvořit graf okamžitě, ale nemusí to být nejlepší graf pro data.

Jak udělat kulatý graf v Excelu

Klikněte na Vložení > Graf > Výsečový a potom vyberte výsečový graf, který chcete do snímku přidat. V zobrazené tabulce nahraďte zástupná data vlastními informacemi. Další informace o tom, jak uspořádat data výsečového grafu, najdete v části Data pro výsečové grafy. Po dokončení tabulku zavřete.

Jak udělat spojnici trendu

Vytvoření spojnice trendu

můžeme kliknout pravým tlačítkem myši na jeden z bodů v grafu a zadat příkaz Přidat spojnici trendu. Anebo graf označíme a na kartě Návrh zadáme příkaz Přidat prvek grafu > Spojnice trendu.

Jaký je rozdíl mezi bodovým a Spojnicovým grafem

Bodový graf vypadá na první pohled podobně jako graf spojnicový. Jeho zásadním rozdílem oproti spojnicovému grafu je skutečnost, že bodový graf neobsahuje osu hodnot a osu kategorií, jako je tomu u spojnicového grafu, ale má dvě osy hodnot.

Jak přidat popisek do grafu

Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu. Klikněte na Přidat prvek grafu , vyberte Popisky dat a pak vyberte umístění pro možnost popisku dat.

Jak spojit body v grafu

Vyberte data, která chcete vykreslit v bodovém grafu. Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit bodový graf (X, Y) nebo Bublinový graf. Klikněte na Bodový.

Jak spojit buňky v Excelu

Sloučení buněkKlikněte na první buňku a stiskněte Shift a pak klikněte na poslední buňku v oblasti, kterou chcete sloučit. Důležité informace: Ujistěte se, že data obsahuje jenom jedna z buněk v oblasti.Klikněte na Domů > Sloučit a zarovnat na střed.

Jak vytvořit bublinový graf v Excelu

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Grafy na šipku vedle položky Bodové grafy. Vyberte bublinu s ikonou 3D efektu.

Jak změnit barvu grafu v Excelu

V pravém horním rohu vedle grafu klikněte na Styly grafu . Klikněte na Barva a vyberte barevné schéma, které chcete, nebo klikněte na Styl a vyberte požadovanou možnost.

Jak vložit do grafu spojnici trendu

Přidání spojnice trendu nebo klouzavého průměru do grafuVyberte graf.Vyberte + vpravo nahoře v grafu.Vyberte Spojnice trendu.V dialogovém okně Přidat spojnice trendu vyberte požadované možnosti datových řad a klikněte na OK.

Co je to spojnice trendu

Lineární spojnice trendu je co nejshodnější přímka používaná pro jednoduché lineární množiny dat. Data jsou lineární, pokud se vzorek v datových bodech podobá čáře. Lineární spojnice trendu obvykle zobrazuje, že něco rovnoměrně roste nebo klesá.

Jak vytvořit sloupcový graf v Excelu

Excel 2016: Klikněte na Vložit > vložit sloupec nebo pruhový graf a vyberte možnost sloupcového grafu podle svého výběru. Excel 2013: Klikněte na > Vložit sloupcový graf a vyberte možnost sloupcového grafu podle svého výběru.

Jak upravit graf v Excelu

V grafu klikněte na vodorovnou osu (osu kategorií), kterou chcete změnit, nebo osu vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem: Klikněte na libovolné místo v grafu. Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

Jak popsat tabulky a grafy v bakalářské práci

Některé práce shrnují obrázky a grafy do jednoho seznamu, což by ale být nemělo. Mnohem lepší je použít zvlášť titulek pro grafy a zvlášť pro obrázky. Následně se pak dá vygenerovat seznam obrázků a seznam grafů zvlášť. Základem pro vygenerování celého seznamu grafů je vytvoření titulků k jednotlivým grafům.

Jak spojit dvě buňky

Kombinování dat se symbolem Ampersand (&)

Vyberte buňku, do které chcete vložit sloučená data. Zadejte = a vyberte první buňku, kterou chcete sloučit. Zadejte & a použijte uvozovky s ohraničenou mezerou. Vyberte další buňku, kterou chcete zkombinovat, a stiskněte Enter.

Jak spojit buňky v tabulce

Sloučení buněkVyberte buňky, které chcete sloučit.V části Nástroje tabulky na kartě Rozložení klikněte ve skupině Sloučit na tlačítko Sloučit buňky.

Jak změnit velikost grafu

Klikněte na libovolné místo v grafu. CONTROL+klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Formát oblasti grafu. grafu. Vyberte Přesunout a změnit velikost s buňkami.

Jak vytvořit paprskový graf

Vložení grafu je jednoduché, označíme připravenou tabulku a z karty Vložení ze skupiny Grafy vybereme Další grafy a poté si můžeme vybrat: Paprskový

Jak přidat chybové úsečky

V grafu vyberte datovou řadu, do které chcete přidat chybové úsečky. Na kartě Návrh grafu klikněte na Přidat prvek grafu a potom klikněte na Další možnosti chybových úseček. V podokně Formát chybových úseček na kartě Možnosti chybového panelu v části Velikost chyby klikněte na Vlastní a potom klikněte na Zadat hodnotu.

Jakou použít spojnici trendu

Logaritmická spojnice trendu je nejvhodnější zakřivená spojnice, která je nejužitečnější v případě, že rychlost změny dat rychle roste nebo klesala a postupně se vychytá. U logaritmické spojnice trendu je možné použít záporné nebo kladné hodnoty.

Jak se tvoří sloupcový graf

Sloupcový graf

Je jedním z nejpoužívanějších typů grafu určených pro porovnání hodnot. Skládá se ze dvou přímek x a y, protínajících se v pravém úhlu. Datové hodnoty jsou pak vyjádřeny formou sloupců, jejichž délka proporcionálně odpovídá velikosti hodnot, kterou znázorňují.

Jak popsat krabicový graf

Krabicový graf znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“. Tyto čáry označují proměnlivost mimo horní a dolní kvartily a jakýkoliv bod mimo tyto čáry, neboli vousy, je považovaný za odlehlou hodnotu.

Jak upravit text v grafu

Úprava slovV počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.Dvakrát klikněte na graf, který chcete změnit.Vpravo klikněte na Přizpůsobit.Klikněte na Název grafu a os.Vedle možnosti Typ vyberte, který název chcete změnit.V Text názvu zadejte název.Upravte název a písmo.

Jak citovat obrázky v textu

Tištěný obrázek:

Jméno tvůrce grafického díla. Název grafického díla. Vedlejší názvy [alternativní názvy] [druh nosiče/technika]. In: Jméno tvůrce dokumentu.