Kdy se v textu používá Kurzíva?

Co všechno se píše kurzívou

Píší se vždy kurzívou základního písma: x, l, d, T, f(x), θ, φ, q, p, V,i,j, k… Píší se vždy základním stojatým písmem. Tedy d, grad, sin, cos, R, π, e, 55.
Archiv

Co to je kurzíva

Kurziva (variantně i -zí- a -si-, též polokurziva, či italika) je v typografii řez písma, písmo vyznačující se mírným sklonem doprava a drobnými změnami podoby u některých písmen oproti základnímu typu písma, bližší psacímu písmu.

Jak se píše kurzívou

b) Názvy rodu se píší odlišným typem písma (kurzívou) s velkým počátečním písmenem (Empis). Název druhu se píše kurzívou, rodové jméno s velkým a druhové s malým počátečním písmenem (Empis tesselata).
Archiv

Kdy se dělají odstavce

OdstavceOdstavec z grafického hlediska je část textu (psaného projevu) vyznačená začátkem (začíná na novém řádku, zpravidla odsazeném od okraje) a koncem.Především lze předěl mezi obsahovými úseky, je-li obsahově ostrý, „změkčit“ tím, že se spojitost, vztah mezi nimi formálně vyjádří.

Jak udělat tučné písmo

Vyberte text, který chcete změnit na tučný, a proveďte jednu z následujících akcí:Přesuňte ukazatel na minipanel nástrojů nad výběrem a klikněte na Tučné .Ve skupině Písmo. kartě Domů klikněte na Tučné písmo.Zadejte klávesovou zkratku: CTRL+B.

Jak členit odstavce

Typografie. Odstavec vždy začíná na novém řádku a může být oddělen buď odsazením nebo větší meziřádkovou mezerou, případně i obojím. V typografické praxi, v knihách a časopisech, se většinou používá odsazení, které šetří místem. Jeho velikost se tradičně udává ve čtverčících (půlčtverčících atd.).

Co je to Svabach

švabach. Tiskové písmo, které patří mezi písma lomená, avšak svými zakulacenými polooblouky a dobrou čitelností prozrazuje výrazné renesanční a humanistické vlivy. Dodnes je používán jako písmo akcidenční nebo v některých bibliofilských tiscích.

Co je to antikva

Antikva (lat. antiqua, starobylá) je nejběžnější typ latinkového tiskacího písma, které se vyznačuje proměnlivou sílou tahů a patkami a tím se odlišuje od dalšího běžného písma, grotesku.

Jak správně oddělovat odstavce

Přejděte na Domů a vyberte řádkování a mezery mezi odstavci > Možnosti řádkování v dolní části nabídky. Otevře se dialogové okno odstavec . Na kartě odsazení a mezery vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

Kdy zarovnat text do bloku

Text se nazývá zarovnaný do bloku, když je zarovnaný k oběma okrajům. Můžete zvolit zarovnání celého textu odstavce kromě posledního řádku (Do bloku, doleva nebo Do bloku, doprava) nebo můžete zarovnat text odstavce včetně posledního řádku (Do bloku všechny řádky).

Co je tag v programování

Tag <p> je párový a obaluje text, který má uvnitř odstavce být. Před text tedy píšeme tag <p> , za textem odstavec uzavřeme tagem </p> . Ve výchozím stylování se před a za odstavcem pak vykreslí mezery a všechny řádky odstavce se vypíší na jeden řádek.

Jak udělat přeškrtnutý text

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí textuVyberte text, který chcete formátovat.Přejděte na Domů >Přeškrtnutí.

Jak rozdělit text do odstavců

Způsobů členění textu do odstavců je několik. Prakticky se používá především odsazení prvního řádku nebo oddělování prázdným řádkem. Při odsazení prvního řádku odstavce je tento řádek posunut vpravo oproti ostatním řádkům, takže čtenář snadno pozná začátek odstavce.

Kde se používá cyrilice

Cyrilice se používá pro zápis šesti slovanských jazyků (bulharština, makedonština, srbština, ukrajinština, běloruština a ruština), jakož i mnoha neslovanských jazyků na území bývalého Sovětského svazu (kazaština, kyrgyzština, tatarština, baškirština, čečenština, čuvaština atd.) a jeho satelitních států (mongolština).

Kdy se používal Švabach

Schwabacher) je tiskové pozdně bastardní gotické lomené písmo s velkou zdobností, pocházející z 80. let 15. století, který byl záhy v polovině 16. století jako základní tiskové písmo v německé oblasti vytlačen vyšší a užší frakturou.

Co je dynamické písmo

Dynamická antikva – písma vytvořená od druhé poloviny 15. století do první poloviny 18. století (renesanční antikvy) a jejich novodobé modifikace. V písmech převládá dynamický (kaligrafický) charakter kresby.

Jak poznám odstavce

Odstavec vždy začíná na novém řádku a může být oddělen buď odsazením nebo větší meziřádkovou mezerou, případně i obojím. V typografické praxi, v knihách a časopisech, se většinou používá odsazení, které šetří místem. Jeho velikost se tradičně udává ve čtverčících (půlčtverčících atd.).

Jak udělat mezeru za odstavcem

Změna mezer mezi odstavciVyberte odstavce, které chcete změnit.Klikněte na kartu Rozložení stránky a v části Mezery upravte vzdálenost před nebo za každým odstavcem klikáním na šipky nahoru nebo dolů v polích Před a Za.

Jak správně zarovnat text

Zarovnání textu do blokuVe skupině Odstavec klikněte na ikonu pro otevření dialogového. a výběrem rozevírací nabídky Zarovnání nastavte zarovnaný text.K zarovnání textu můžete použít také klávesovou zkratku Ctrl+J.

Jak zarovnávat text

Zarovnání textuVyberte text.V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu klikněte na jedno z tlačítek zarovnání (Zarovnat doleva, Zarovnat na střed, Zarovnat doprava, Do bloku doleva, Do bloku na střed, Do bloku doprava a Do bloku všechny řádky).

Jaké znáte druhy tagů

Logické formátování

tag Význam Obvyklý vzhled
span úsek textu normální
strong zvýraznění (tučně) tučné
em zvýraznění (kurzíva) kurzíva
cite citace kurzíva

Jak psát tagy

V HTML by měl být souvislý text ale ideálně rozdělen do odstavců, které označujeme tagem <p> (jako anglicky paragraph). Tag <p> je párový a obaluje text, který má uvnitř odstavce být. Před text tedy píšeme tag <p> , za textem odstavec uzavřeme tagem </p> .

Jak udělat dvojité podtržení

Použití dvojitého podtrženíVyberte text, který chcete podtržení.Přejděte na Domů a vyberte spouštěč dialogového okna Písmo .V rozevíracím seznamu Stylpodtržení vyberte dvojité podtržení.

Jak dvojité přeškrtnout text

Použití nebo odebrání přeškrtnutí dvěma čaramiVyberte text, který chcete formátovat.Přejděte na Domů a vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Písmo. a pak vyberte kartu Písmo.Vyberte Dvojité přeškrtnutí.

Jak zarovnat text

Zarovnání textu do blokuVe skupině Odstavec klikněte na ikonu pro otevření dialogového. a výběrem rozevírací nabídky Zarovnání nastavte zarovnaný text.K zarovnání textu můžete použít také klávesovou zkratku Ctrl+J.